Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy jest to zawód nierozerwalnie związany z branżą ubezpieczeniową. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów agent ubezpieczeniowy to osoba fizyczna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który został upoważniony przez towarzystwo ubezpieczeniowe do zwierania umów z klientem na jego rzecz. Dokładną definicję zawodu agenta ubezpieczeniowego znajdziemy w artykule 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która określa go, jako: to przedsiębiorca, inny niż agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, wpisany do rejestru agentów i wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, która została zawarta z zakładem ubezpieczeń.

Na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego?

Agent ubezpieczeniowy może być pełnomocnikiem towarzystwa i posiada wówczas  uprawnienia do podpisywania umów z klientami, natomiast pośrednik zajmuje się oferowaniem i prezentowaniem ofert ubezpieczeniowych nie posiadając prawa do finalizacji polisy ubezpieczeniowej. W przypadku agenta, który pełni role przedstawiciela kilku towarzystw ubezpieczeniowych mowa jest o multiagencie.

Prowadzenie czynności agencyjnych na rzecz większej liczby TU w ramach określonej kategorii ubezpieczeń powoduje,  że agent ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych – jest również obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia w tym zakresie od odpowiedzialności cywilnej. Agent pracujący dla jednego ubezpieczyciela nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prowadzenia czynności agencyjnych – taka odpowiedzialność leży w gestii firmy ubezpieczeniowej, którą dany agent reprezentuje.

Ustawa dystrybucji ubezpieczeń określa również zadania agenta ubezpieczeniowego, które polegają głównie na dystrybucji ubezpieczeń, czyli:

  • podejmowaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
  • zawieraniu umów ubezpieczeniowych w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • udzielaniu informacji o ubezpieczeniach, zakresie ochrony, wykluczeniach oraz zasadach wypłaty odszkodowań,
  • braniu udziału w sprawach o odszkodowanie lub świadczenia w ramach zawartych umów ubezpieczeniowych.

 

Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem pracy jako agent ubezpieczeniowy musisz sprawdzić, czy nie ma ku temu żadnych przeciwskazań. Przepisy prawa regulują kwestie, które musi spełnić kandydat do pracy agenta ubezpieczeniowego. Przede wszystkim agent to osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie została nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości, życiu lub zdrowiu, czy wiarygodności dokumentów oraz ochronie informacji. Rygor ten dotyczy również przestępstw przeciw mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi, czy skarbowymi. Ponadto, chcąc pracować jako agent ubezpieczeniowy musisz mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz udzielić rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych.

Zawód agenta ubezpieczeniowego wiąże się z koniecznością zdania egzaminu państwowego. Egzamin organizuje towarzystwo ubezpieczeniowe, które zatrudnia osobę do pracy jako agenta ubezpieczeniowego. Test sprawdzający wiedzę agenta,  (m.in. z zakresu pojęć ryzyka, systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, sumy i wartości ubezpieczenia, obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność ubezpieczeniową, zakresu ubezpieczeń majątkowych i na życie, zasady likwidacji szkód, szczególne zasady zawierania umów ubezpieczeniowych, czy podstawowe zagadnienia z prawa gospodarczego i cywilnego oraz etykę zawodu agenta), składa się ze 100 pytań, na których udzielenie odpowiedzi zdający egzamin ma 2 godziny. Wynik pozytywny testu musi obejmować minimum 70 % poprawnych odpowiedzi. Na  10 dni przed datą przystąpienia kandydata do egzaminu na agenta ubezpieczeniowego, towarzystwo ubezpieczeniowe musi poinformować Komisję Nadzoru Finansowego .

Agent ubezpieczeniowy poza koniecznością zdania egzaminu oraz wpisem do rejestru KNF, musi posiadać pewne cechy osobowościowe, które ułatwią mu prace jako agenta. Agent ubezpieczeniowy pracuje głównie z ludźmi, oferując im swoje usługi. Powinien posiadać zdolność do nawiązywania długofalowych relacji oraz umiejętnie przedstawiać zalety określonego produktu ubezpieczeniowego, często w sposób zrozumiały i rzetelny. Większość społeczeństwa nie rozumie konstrukcji umów ubezpieczeniowych, rolą agenta jest zatem taki dobór oferty i jej prezentacja (poprzedzona analizą potrzeb),  aby klient bez żadnych wątpliwości zawarł umowę ubezpieczenia

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments