Benefia / Benefia24.pl

Dane firmy
BENEFIA Ubezpieczenia
al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa

O firmie

Benefia Ubezpieczenia swoje doświadczenie czerpie z tradycji BENEFII Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. Vienna Insurance Group  – spółki, która przez 15 lat oferowała swoje produkty ubezpieczeniowe w Polsce.

Spółka specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Dzięki temu produkty Benefia można kupić nie tylko u Agenta czy przez Internet, ale również u dealera samochodowego oraz w miejscach do tej pory nie kojarzonych z ubezpieczeniem pojazdu, np. warsztatach samochodowych, stacjach benzynowych, Stacjach Kontroli Pojazdów, serwisach oraz sieciach handlowych i usługowych.

Benefia Ubezpieczenie OC

Benefia oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z identycznym zakresem ochrony, co pozostałe polskie zakłady ubezpieczeń. Warunki OC zostały określone w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zmianami).

OC chroni finansowo właściciela samochodu, gdy wyrządzi on szkodę osobom trzecim. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zarówno szkód w ich majątku (np. na pojeździe), jak też na osobie (utrata zdrowia i  życia).

Okres objęty umową OC Benefia obejmuje 12 miesięcy, za wyjątkiem  ubezpieczenia krótkoterminowego (na minimum 30 dni), które mogą wykupić wyłącznie właściciele pojazdów:

 • zarejestrowanych czasowo,
 • zarejestrowanych za granicą,
 • wolnobieżnych,
 • historycznych.

Benefia Ubezpieczenie Auto Casco

Ochrona ubezpieczeniowa AC Benefia działa na terenie kraju, pozostałych państw europejskich oraz Maroko, Tunezji, Izraela Iranu. Benefia nie udziela ochrony od kradzieży na terenie: Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.
Umowa ubezpieczenia AC zawierana jest na okres 12 miesięcy.
Oferta skierowana jest do właścicieli aut, których wiek eksploatacyjny nie przekroczył 15 lat.

Klient Benefia może zdecydować się na wariant naprawy samochodu po szkodzie:

 • kosztorysowy,
 • serwisowy.

Suma ubezpieczenia ustalana jest na dzień zawarcia umowy.

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący, tj. kierowca i pasażerowie.

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • jazdy pojazdem,
 • przebywania w pojeździe w czasie jego postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy lub tankowania na stacji paliw,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowana pojazdu.

Benefia Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obejmującym organizacje i pokrycie kosztów pomocy na drodze, a umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy.
Assistance SOS Benefia obejmuje pomoc udzieloną po:

 • kolizji,
 • wypadku,
 • awarii samochodu, np. rozładowania akumulatora, braku paliwa, przebicia opony,
 • zgubienia, złamania kluczyków czy zatrzaśniecia wewnątrz samochodu.

Zakres Ubezpieczenia Assistance:

 • naprawa samochodu na miejscu zdarzenia – polega na usunięciu usterki technicznej przez Pilota skierowanego przez Centrum Alarmowe,
 • holowanie samochodu jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa,
 • zapewnienie zakwaterowania – przewóz ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do hotelu dwu lub trzygwiazdkowym w najbliższym hotelu.

Dostarczenie części zamiennych – pomoc udzielana jest, gdy spełnione są następujące warunki:

 • zdarzenie miało miejsce za granicą
 • części nie są dostępne w miejscu naprawy,
 • ubezpieczony wskazał odbiorcę części.

Medical Assistance Benefia

Ubezpieczenie działa w przypadku wystąpienia wypadku komunikacyjnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in. takie usługi jak:

 • wizytę lekarza (pokrycie kosztów jednorazowej wizyty),
 • wizytę pielęgniarki (zorganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowej wizyty),
 • zorganizowanie transportu medycznego (zorganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowego transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala, placówki medycznej),
 • zorganizowanie transportu medycznego powrotnego (zorganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowego transportu ze szpitala lub placówki medycznej do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego),
 • zorganizowanie transportu na komisję lekarską,
 • zorganizowanie transportu powrotnego z komisji lekarskiej,
 • dostarczenie leków (zorganizowanie i pokrycie jednorazowego dostarczenia leków do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, koszty lekarstw pokrywa Ubezpieczony),
 • proces rehabilitacji lub pomoc psychologa (zorganizowanie i pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego),
 • pomoc psychologa (zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt psychologa w placówce medycznej, która znajduje się w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego),
 • zapewnienie opieki nad osobą niepełnosprawną lub dzieckiem (warunkiem jest brak osoby pełnoletniej, która mogłaby zająć się wskazanym i osobami),
 • zapewnienie transportu osoby wskazanej do opieki (zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu w obie strony biletu komunikacji publicznej do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego),
 • zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub dziecka do osoby wskazanej do opieki (zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu w obie strony biletu komunikacji publicznej osoby niesamodzielnej lub dziecka),
 • zapewnienie opieki nad zwierzętami (warunkiem jest brak osoby pełnoletniej, która mogłaby zająć się zwierzętami),
 • zorganizowanie transportu zwierząt domowych (zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu zwierząt domowych z miejsca zamieszkania Ubezpieczonego do miejsca wskazanego lub do hotelu dla zwierząt),
 • zorganizowanie korepetycji z wybranych przedmiotów (warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest zły stan zdrowia, który uniemożliwia uczęszczanie na zajęcia, okres ten trwa dłużnej niż 7 dni, osoba nie ukończyła 18 lat),
 • otrzymanie informacji medycznej (zapewnienie całodobowej informacji o usługach medycznych).

Suma ubezpieczenia przypadającą na jednego Ubezpieczonego wynosi 1.000 zł.
Ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie Polski.

Ubezpieczenie Assistance Prawny

Oferta Ubezpieczenia Assistance Prawny jest skierowana dla osób, które zdecydowały się na zawarcie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego w Benefii.
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów udzielenia ubezpieczonemu informacji prawnej przez osobę reprezentującą Towarzystwo.

Udzielenie informacji prawnej osobie fizycznej może dotyczyć dziedzin prawa:

 • pracy,
 • mieszkaniowego,
 • ubezpieczeniowego,
 • spadkowego,
 • podatkowego,
 • o ruchu drogowym,
 • konsumenckiego.

W ramach Ubezpieczenia Assistance Prawny Ubezpieczony otrzymuje:

 • akty prawne, wzory umów cywilnoprawnych, umowy o pracę, wzory formularzy podatkowych,
 • informację teleadresową dotyczącą instytucji prawnych,
 • informację o kosztach sądowych,
 • informację o zobowiązaniach podatkowych,
 • informację o regulacji prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich.

W ramach obowiązywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo do otrzymania 6 informacji prawnych.
Ubezpieczony otrzyma informacje prawne w przeciągu 24 godzin od daty złożenia wniosku o udzielenie informacji.
Udzielenie informacji prawnej z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadającym osobowości prawnej.

Benefia Ubezpieczenie Ochrona Prawna 

Ubezpieczenie Ochrona Prawna chroni interesy prawne właścicieli samochodów związane z użytkowaniem i posiadaniem ubezpieczonego samochodu i obejmuje:

 • pokrycie kosztów sądowych,
 • wynagrodzenia prawników,
 • pokrycia kosztów procesu przegranego przez ubezpieczonego,
 • pokrycia kosztów uzyskanej pomocy prawnej.

Umowa Ubezpieczenia Ochrona Prawna działa na terenie obowiązywania ubezpieczenia OC oraz na terenie krajów na których obowiązuje Zielona Karta.
Suma ubezpieczenia wynosi 35 000 zł, a umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP to ubezpieczenie od strat finansowych z powodu spadku wartości pojazdu. Nazwa to skrót wyrażenia GUARARANTEED ASSET PROTECTION (GAP)

Ubezpieczenie chroni interes majątkowy ubezpieczonego w sytuacji utraty samochodu w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia samochodu.
Celem ubezpieczenia GAP jest uzupełnienie polisy Auto Casco, z której odszkodowanie jest wypłacone do wartości rynkowej samochodu, dzięki ubezpieczeniu GAP Ubezpieczony otrzymuje możliwość odzyskania pozostałej kwoty, za którą został zakupiony samochód.
Z ochrony ubezpieczeniowej mogą skorzystać właściciele samochodów :

 • osobowych,
 • ciężarowych w nadwoziu pojazdów osobowych,
 • ciężarowo – osobowych,
 • cieżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3, 5 tony.

Oblicz składkę OC/AC
Warunkiem skorzystania z ubezpieczenia GAP są:

 • okres eksploatacji samochodu, który nie może być dłuższy niż 36 miesięcy,
 • wartość fakturowa samochodu nie może być większa niż 260.000 zł,
 • samochód ubezpieczony jest ubezpieczeniem Auto Casco, w zakresie obejmującym ochronę od utraty pojazdu i szkodę całkowitą,
 • samochód posiada ważne badania techniczne,
 • okres od dnia zakupu samochodu przez ubezpieczonego do dnia zawarcia umowy Ubezpieczenia GAP nie przekroczył 30 dni, uwzględniając, że dzień zakupu samochodu jest taki sam jak data wystawienia faktury sprzedaży samochodu.

Suma ubezpieczenia wynosi 45 000 zł.

Benefia – Opinie

Benefia należy do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group (VIG) i posiada w swojej ofercie wszystkie najważniejsze produkty komunikacyjne. Dzięki temu każdy właściciel pojazdu może za niewielką cenę w pełni zabezpieczyć swój pojazd kupując zarówno OC, AC, jak też ASS i NNW. 

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2021 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x