Dane firmy
InterRisk TU S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń są Vienna Insurance Group na polskim rynku ubezpieczeń działa już 19 lat. Oferując ponad 150 produktów ubezpieczeniowych:

 • komunikacyjnych,
 • majątkowych,
 • zdrowotnych,
 • finansowych,
 • osobowych.

Historia powstania Spółki

Swoją działalność na rynku ubezpieczeń Spółka rozpoczęła w 1993 roku jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeń STU S.A. W roku 1994 zostały wystawione pierwsze polisy. Pierwszym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor; CIGNA Insurance Company przynosząc Spółce zysk bilansowy, który osiągnęła również w kolejnych latach. W roku 2001 akcjonariusze otrzymali po raz pierwszy dywidendę. W roku 2006 Spółka dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) i nowym akcjonariuszem został Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group.

VIG należy do największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych, ponad 50 spółek należących do VIG zapewnia poczucie bezpieczeństwa milionom klientów Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność austriackiego akcjonariusza została potwierdzona przez agencje Standard & Poor’s, które przyznała Grupie ocenę A+.
Z dniem 6 luty 2008 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki. Pełna nazwa to InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Oferta Towarzystwa Ubezpieczeniowego skierowana jest do rożnych grup klientów. Spółka tworzy produkty ubezpieczeniowe dla:

 • osób i gospodarstw domowych,
 • małych i średnich przedsiębiorstw,
 • szkół i uczelni,
 • korporacji,
 • jednostek samorządu oraz organów administracji samorządowych,
 • przedsiębiorstw budowlanych, banków, grup pracowniczych.

InterRisk Ubezpieczenie OC

InterRisk oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych. Umowa ubezpieczenia OC jest zawierana na 12 miesięcy, a same zasady działania polisy są identyczne we wszystkich zakładach ubezpieczeń, ponieważ regulują je przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych.

InterRisk Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Auto Casco chroni pojazd od szkód spowodowanych przez ubezpieczonego lub przez nieznanego sprawcę. Obejmuje szkody powstałe na terenie Polski i pozostałych krajów europejskich.
Ochrona ubezpieczeniowa chroni ubezpieczony pojazd przed zdarzeniami spowodowanymi żywiołami np.: gradobicie, burze wichury, pożar, a także przed:

 • zderzeniem ubezpieczonego pojazdu ze zwierzętami,
 • zderzeniem ubezpieczonego pojazdu z innymi pojazdami poruszającymi się na drogach,
 • uderzeniem ubezpieczonego pojazdu w budynek lub drzewo,
 • uszkodzeniem powstałym z własnej winy lub przez osoby trzecie np. zarysowanie lakieru.

Ochroną ubezpieczeniową Auto Casco mogą zostać objęte pojazdy, których wiek :

 • nie przekracza 10 lat z wyposażeniem podstawowym, dzięki uregulowaniu dodatkowej składki możliwe jest ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego oraz bagażu,
 • przekracza 10 lat, muszą być spełnione muszą zostać dwa warunki samochodu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie może przekraczać 12 lat, a suma ubezpieczenia nie może być mniejsza, niż 8000 zł.

Wariant naprawy pojazdu po szkodzie zależy od okresu eksploatacji samochodu. Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk wyznaczyło:

 • wariant warsztat wyznaczony – dla pojazdów eksploatowanych do 3 lat,
 • ubezpieczający sam może wybrać wariant naprawy po szkodzie, gdy pojazd eksploatowany jest od 3 do 10 lat,
 • naprawa w wariancie kosztorysowym wyznaczona jest dla pojazdów eksploatowanych dłużej niż 10 lat.
 • wariant serwisowy – naprawa bezgotówkowa, ubezpieczyciel pokrywa koszty wynikające z przedstawionej przez warsztat naprawczy faktury VAT,
 • wariant kosztorysowy – ubezpieczyciel sporządza własny kosztorys i na tej podstawie wypłaca odszkodowanie.

Przekonywującymi argumentami za zawarciem Ubezpieczenia Auto Casco w InterRisk są:

 • konkurencyjne składki dla kierowców bezszkodowych,
 • zachowanie pełnych zniżek przez kierowców bezszkodowych, jeżeli przerwa między okresami ubezpieczenia nie jest dłuższa niz2 lata,
 • wybór sposobu likwidacji szkody,
 • zniżki dla kierowców indywidualnych zawierających umowę ubezpieczenia AC.

Możliwość zmniejszenia wysokości składki poprzez zastosowanie udziału własnego:

 • 500 zł w szkodzie częściowej i całkowitej,
 • 10% w ubezpieczeniu bagażu podróżnego, nie mniej niż jednak 50 zł.

InterRisk Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obejmującym organizacje i pokrycie kosztów pomocy na drodze. Zakres terytorialny obejmuje Polskę oraz Europę.
Umowa ubezpieczenia Asistance może zostać zawarta w wariantach:

 • PODSTAWOWYM,
 • ROZRZERZONYM,
 • PEŁNYM.

Zakres PODSTAWOWY – obejmuje udzielenie pomocy, gdy samochód został unieruchomiony w następstwie wypadku drogowego.
Zakres Wariantu Podstawowego:

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu, jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa .
 • holowanie pojazdu osoby poszkodowanej, unieruchomionego w następstwie wypadku.

Zakres ROZSZERZONY obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy, gdy pojazd został skradziony lub unieruchomiony w wyniku w wadliwego lub niewłaściwego funkcjonowania, stwarzającego zagrożenie dla innych użytkowników ruchu na terytorium kraju, w którym doszło do zdarzenia w wyniku:

 • wypadku drogowego
 • kradzieży części składowych pojazdu,
 • awarii pojazdu,
 • rozładowania akumulatora,
 • przebicia i opony,
 • braku paliwa,
 • zatankowanie niewłaściwego paliwa.

Wariant ROZSZERZONY obejmuje:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu, do 50 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego, jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa,
 • organizacje i pokrycie kosztów samochodu zastępczego,
 • organizacje i pokrycie kosztów zakwaterowania .
 • dostawę części zamiennych – poza granicami Polski.

Zakres PEŁNY obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy, jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony w następstwie zdarzeń powodujących jego wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie, zagrażające użytkownikom ruchu drogowego w kraju powstałych w wyniku:

 • wypadku drogowego
 • kradzieży części składowych pojazdu,
 • awarii pojazdu,
 • rozładowania akumulatora,
 • przebicia i opony,
 • braku paliwa,
 • zatankowanie niewłaściwego paliwa,
 • usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia.

Zakres Wariantu Pełnego:

 • holowanie pojazdu – jeżeli naprawa na miejscu awarii nie jest możliwa pojazd zostanie odholowany na najbliższego punktu obsługi albo miejsca zamieszkania ubezpieczonego pod warunkiem nie większej odległości niż punkt obsługi,
 • organizację wynajmu samochodu zastępczego i pokrycie kosztów jego wynajmu w wyniku;
 • awarii pojazdu – na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu nie dłużnej jednak niż 7 dni, w odniesieniu do 2 zdarzeń w ciągu trwania ubezpieczenia,
 • wypadku drogowego – na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu nie dłużnej jednak niż 14 dni,
 • kradzieży pojazdu – ma czas nie dłuższy niż 14 dni.

Argumenty przemawiające za zawarciem Ubezpieczenie Assistance:

 • możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia,
 • gwarancja otrzymania pomocy przez cała dobę 7 dni w tygodniu,
 • możliwość otrzymania pomocy w sytuacjach takich jak: brak paliwa, rozładowanie akumulatora.

InterRisk Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj, kierowca i pasażerowie. Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • jazdy pojazdem,
 • przebywania w pojeździe w czasie jego postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy lub tankowania na stacji paliw,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowana pojazdu.

Suma Ubezpieczenia NNW ustalana jest na wniosek ubezpieczającego, jej wysokość określona jest umowie ubezpieczenia może wynosić:

 • 5000 zł,
 • 25000 zł.

Wypłata świadczeń dotyczy:

 • 100% sumy odszkodowania z tytułu śmierci Ubezpieczonego,
 • 100% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zwrot poniesionych kosztów powstałych wyniku:

 • pogrzebu,
 • nabycia protez, wyrobów medycznych,
 • przekwalifikowania zawodowego inwalidy.

Atrybutami, które skłaniają do zawarcia umowy Ubezpieczenia NNW są:

 • ochrona ubezpieczeniowa działa na terytorium Polski i pozostałych krajów europejskich,
 • wypłata świadczeń jednorazowych.

Ubezpieczenia dodatkowe

InterRisk Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Ubezpieczenie Ochrona Prawna zawierane jest w celu uzyskania pomocy prawnej w sytuacjach wymagających dochodzenia swoich praw przed sądem.
Umowa Ubezpieczenia Ochrona Prawna dostępna jest w dwóch wariantach:

 • Wariant 1 – ubezpieczenie ochrony prawnej właściciela lub posiadacza pojazdu mechanicznego i umów.
 • Wariant 2 – ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy pojazdu mechanicznego.

Zasadnicza różnica dotycząca Wariantów Ubezpieczenia Ochrona Prawna dotyczy zakresu oferowanej pomocy.
Zakres terytorialny Ubezpieczenia Ochrona Prawna obejmuje Polskę oraz państwa należące do Systemu Zielonej Karty, a także państwa powstałe z byłego związku Radzieckiego, które nie należą do Systemu Zielonej Karty.
W InterRisk Ubezpieczenie Ochrona Prawna możemy wybrać jedna z dwóch sum ubezpieczenia:

 • 25000,
 • 50000.

Suma ubezpieczenia pomniejszana jest o kwotę zrealizowanej wypłaty dotyczącej pokrycia kosztów pomocy prawnej.

InterRisk Ubezpieczenie Szyb

Ubezpieczenie szyb gwarantuje skuteczną pomoc w ubezpieczonym pojeździe przy powstaniu szkody szybowej. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty pokrycia, naprawy, wymiany szyby czołowej, bocznej i tylnej w ubezpieczonym pojeździe.
Oblicz składkę OC/AC
Suma ubezpieczenia wnosi 2000 zł, przy czym jest pomniejszana o każdą kwotę wykorzystaną na pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby/szyb w ubezpieczonym samochodzie,
Po opłaceniu dodatkowej składki możemy podwyższyć sumę ubezpieczenia do pełnej wartości 2000 zł.
Za zawarciem Ubezpieczenia Szyb przemawiają następujące argumenty:

 • odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 30 dni od momentu zawiadomienia InterRisk o powstaniu szkody,
 • gwarancja otrzymania pomocy na terenie kraju.

 

InterRisk – Opinie

Kupując ubezpieczenie dla samochodu w towarzystwie InterRisk ma się pewność, że zawsze wybierze się najlepszą ochronę. Niezależnie od tego czy właściciel pojazdu chce znaleźć jedynie najtańszą polisę OC, czy też zależy mu na rozbudowanym pakiecie o szerokim zakresie, z pewnością znajdzie coś interesującego wśród polis oferowanych przez tego ubezpieczyciela

Jeśli jesteś lub byłeś klientem IterRisk, bądź likwidowałeś szkodę w tym towarzystwie podziel się z innymi kierowcami swoją opinią i zostaw swój komentarz.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2021 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x