Dane firmy
Aviva Ubezpieczenia
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Interrisk – o firmie

Towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk funkcjonuje na polskim rynku ubezpieczeniowym już od prawie 30 lat.

Firma rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1993 roku jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeń STU S.A. Spółka wchodzi w skład grupy Vienna Insurance Group, która jest liderem ubezpieczeniowym na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Towarzystwo ubezpieczeniowe każdego roku obejmuje swoją ochroną blisko 2 miliony klientów.

Sprawdź Kalkulator OC AC InterRisk!

W swojej ofercie posiada ubezpieczenia:

 • komunikacyjne,
 • majątkowe,
 • zdrowotne,
 • finansowe,
 • osobowe.

Oferta Towarzystwa Ubezpieczeniowego skierowana jest do rożnych grup klientów. Spółka tworzy produkty ubezpieczeniowe dla:

 • osób i gospodarstw domowych,
 • małych i średnich przedsiębiorstw,
 • szkół i uczelni,
 • korporacji,
 • jednostek samorządów oraz organów administracji samorządowych,
 • przedsiębiorstw budowlanych, banków, grup pracowniczych.

InterRisk Ubezpieczenie OC

Grupa InterRisk w swojej szerokiej ofercie produktów ubezpieczeniowych posiada ubezpieczenie komunikacyjne OC, czyli polisę od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Taki rodzaj ochrony jest w Polsce obowiązkowy, a reguluje to ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. Brak polisy może skutkować karą finansową, którą nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ochrona OC w InterRisk zabezpiecza finansowo posiadacza pojazdu. Świadczenie z polisy OC otrzymają osoby, które zostały poszkodowane w kolizji lub wypadku, do którego doprowadził właściciel lub kierowca ubezpieczonego auta.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy. Kierowcy, którzy wykupili polisę OC w InterRisk, otrzymają w jej cenie Assistance Start oraz Zieloną Kartę.

Zakres ochrony samochodu można dowolnie rozszerzyć, dokupując do OC ubezpieczenie dobrowolne, np. AC, ASS czy NNW.

InterRisk Ubezpieczenie AC

Polisa AC (autocasco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Jej zadaniem jest zabezpieczenie finansowe właściciela pojazdu (naprawa uszkodzeń auta lub wypłata odszkodowania) w przypadku szkody, do której doszło z winy kierowcy ubezpieczonego samochodu lub nieznanego sprawcy. Autocasco InterRisk zapewnia również ochronę m.in. po:

 • kradzieży,
 • działaniu żywiołu (np. huraganu, gradobicia, pożaru),
 • zderzenia ze zwierzętami,
 • zderzenia z innymi pojazdami poruszającymi się na drogach,
 • uderzenia w budynek, drzewo lub inny obiekt,
 • aktach wandalizmu.

Ochroną ubezpieczeniową AC mogą zostać objęte pojazdy, których wiek:

 • nie przekracza 3 lat –  w wariancie Autoryzowanym,
 • powyżej 3 lat do 10 lat  – w wariancie Autoryzowanym lub Partnerskim,
 • powyżej 10 lat – w wariancie Partnerskim.

Właściciel pojazdu, który wybierze AC InterRisk w wariancie Partnerskim, zapewni sobie naprawę pojazdu na częściach:

 • zamiennych porównywalnej jakości,
 • oryginalnych bez logo producenta,
 • oryginalnych ASO – w przypadku braku powyższych.

Osoby, które posiadają stosunkowo nowe samochody, preferujące jakość gwarantowaną przez producenta samochodu oraz posiadające samochód na gwarancji, w kredycie czy leasingu, mogą wybrać wariant Autoryzowany. Jest on wprawdzie nieco droższy, ale za to zapewnia naprawę samochodu na częściach oryginalnych ASO. 

Głównym argumentem ubezpieczenia Autocasco w InterRisk jest gwarantowany Pakiet Usług Premium niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia. Zapewnia on bezgotówkową naprawę auta w Sieci Warsztatów Partnerskich InterRisk oraz:

 • Pojazd zastępczy na czas naprawy
 • Oględziny uszkodzonego samochodu w serwisie
 • Kalkulację kosztów przez Warsztat Partnerski
 • Usługę door-to-door (odbiór i dostarczenie samochodu po naprawie w miejsce wskazane przez Klienta),
 • 2-letnią gwarancję na naprawę
 • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji

Ochrona AC InterRisk dotyczy szkód, które powstały na terenie Polski oraz pozostałych krajów europejskich. Umowa ubezpieczenia Auto Casco zawierana jest na 12 miesięcy lub okres krótszy (tylko w określonych przez towarzystwo przypadkach).

InterRisk Ubezpieczenie Assistance

W ramach ubezpieczenia ASS InterRisk zorganizuje pomoc oraz pokryje koszty wielu usług świadczonych kierowcy oraz pasażerom podczas “awaryjnej sytuacji” na drodze.

Zakres ubezpieczenia AutoAssistance InterRisk zależy od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu ochrony. Może on zostać rozszerzony o opcje dodatkowe. Towarzystwo oferuje swoim klientom ochronę ASS w trzech wariantach do wyboru: Start, Standard, Premium. 

Wariant Start (darmowy do OC)

Gwarantuje pomoc po wypadku, a w jej ramach: usprawnienie samochodu na miejscu zdarzenia lub holowanie do najbliższego warsztatu (bez limitu), organizację pojazdu zastępczego dla poszkodowanego, pomoc informacyjną oraz administracyjną.

Wariant Standard (darmowy do AC dla pojazdów do 10 lat)

Ubezpieczyciel zapewnia pomoc Ubezpieczonym zarówno po wypadku, jak i awarii czy kradzieży, a jej ramach pokrycie kosztów m.in.:

 • usprawnienia pojazdu na miejscu oraz drobnych części do 100 zł,
 • holowania pojazdu,
 • holowania na autostradzie,
 • parkowania na parkingu strzeżonym,
 • transportu kierowcy i pasażerów,
 • zakwaterowania w hotelu,
 • wynajęcia pojazdu zastępczego
 • kontynuacji podróży,
 • przewozu i opieki na dziećmi,
 • transportu zwierząt,
 • transportu medycznego,
 • pomocy prawnika.

Wariant Premium

Ochrona ASS działa na takich samych zasadach co w wariancie Standard, ale w jej ramach InterRisk zapewnia znacznie większe limity na wybrane świadczenia (np. holowanie na terenie RP bez limitu, a w wariancie Standard limit wynosi do 100 km).

InterRisk zapewnia wsparcie Ubezpieczonym:

 • w wariancie Start na terytorium RP,
 • w wariancie Standard na terytorium RP z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na terytorium innych niż RP krajów Europy po opłaceniu dodatkowej składki,
 • w wariancie Premium na terytorium RP i pozostałych krajów Europy.

Suma ubezpieczenia w każdym z ww. wariantów wynosi 10 000 euro.

InterRisk Ubezpieczenie NNW

Zadaniem ubezpieczenia NNW jest zabezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci, będącej skutkiem wypadku. Ochroną NNW w InterRisk są objęci wszyscy pasażerowie – zarówno kierowca, jak i osoby, które on przewoził. Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • jazdy pojazdem,
 • przebywania w pojeździe w czasie jego postoju lub naprawy pojazdu na trasie czy tankowania na stacji paliw,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu.

Świadczenie wypłacane jest w kwocie:

 • 100% sumy odszkodowania z tytułu śmierci Ubezpieczonego,
 • 100% sumy ubezpieczenia z tytułu 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu.

Interrisk pokrywa również koszty:

 • nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia),
 • przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – zwrot udokumentowanych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 30% sumy ubezpieczenia,
 • leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

NNW obejmuje także jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu (w wysokości 2% sumy ubezpieczenia), pod warunkiem, że:

 • nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał nie krócej niż 10 dni.

InterRisk Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Polisa InterRisk Ochrona Prawna zapewnia ubezpieczonemu pomoc prawną w konfliktowych sytuacjach związanych z pojazdem. Pomoc prawna może przydać się m.in.:

 • podczas kupna lub sprzedaży pojazdu,
 • po otrzymaniu mandatu,
 • w czasie sporu sądowego dotyczącego pojazdu,
 • w przebiegu sprawy związanej ze spowodowaniem wypadku.

InterRisk przygotował dla swoich klientów trzy opcje ochrony: Asysta Prawna, Pojazd&umowy oraz Kierowca&pojazd. Towarzystwo zapewnia w zależności od wybranego wariantu:

 • Dostępność prawnika przez 24/h
 • Refundację kosztów sprawy sądowej oraz wynajęcia prawnika (w przypadku sprawy karnej lub wykroczenia dotyczącego ruchu drogowego)
 • Zwrot kosztów sprawy sądowej oraz wynajęcia prawnika w sprawach związanych z posiadanym lub użytkowanym pojazdem oraz sporów wynikających z umów ubezpieczenia pojazdu.

InterRisk Ubezpieczenie Szyb

Ubezpieczenie szyb w InterRisk gwarantuje skuteczną pomoc finansową po powstaniu szkody szybowej. InterRisk zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej i tylnej w ubezpieczonym pojeździe (o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu). Suma ubezpieczenia wynosi 2000 zł.

W umowie ubezpieczenia InterRisk AutoSzyby ma zastosowanie udział własny w wysokości 50% kosztów w przypadku uszkodzenia szyby czołowej wskutek drugiego i każdego następnego wypadku ubezpieczeniowego. Udział własny można znieść po porozumieniu z ubezpieczycielem.

Zakup polisy zapewnia zachowanie dotychczasowych zniżek w AC, co jest sporym atutem tego ubezpieczenia.

InterRisk – zgłoszenie szkody

Osoby, które zdecydowały się na zakup ubezpieczenia pojazdu w InterRisk mają kilka możliwości zgłoszenia szkody. Mogą to zrobić:

 • telefonicznie pod numerem +48 22 575 25 25
 • za pomocą e-formularza zamieszczonego na stronie https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
 • e-mailem, wysyłając wiadomość na adres szkody@interrisk.pl
 • pocztą, kierując pismo pod adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
  skr. poczt. 3334, 40-610 Katowice

Należy pamiętać o tym, aby wniosek zgłoszenia szkody zawierał wszystkie niezbędne informacje. Ubezpieczony powinien w nim podać m.in.:

 • dokładne dane osobowe – imię, nazwisko, PESEL,
 • dane kontaktowe – adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • numer polisy,
 • numery rejestracyjne pojazdu,
 • czas i miejsce zdarzenia,
 • przyczynę i okoliczności zdarzenia.

Brak powyższych informacji może skutkować wydłużeniem procesu wypłaty należnego świadczenia.

InterRisk – wypowiedzenie umowy

Aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w InterRisk, należy przesłać ubezpieczycielowi odpowiedni dokument. Uniwersalny wzór wypowiedzenia OC można znaleźć m.in. na stronie https://wypowiadamoc.pl/. Właściciel pojazdu może również przygotować takie pismo samodzielnie, podając w nim następujące informacje:

 • nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
 • imię, nazwisko oraz adres osoby wypowiadającej umowę,
 • markę, numer rejestracyjny i numer VIN pojazdu, który był przedmiotem umowy,
 • numer polisy,
 • okres ubezpieczenia,
 • podstawę prawną.

Należy pamięta, aby wniosek posiadał własnoręczny podpis ubezpieczonego. Taki dokument należy dostarczyć do ubezpieczyciela:

 • wysyłając list polecony na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

 • wysyłając skan lub zdjęcie z własnoręcznym podpisem na adres mailowy korespondencja@interrisk.pl

Uwaga! Jeżeli wypowiadamy polisę OC, którą zakupiliśmy rok temu, to wypowiedzenie powinno trafić do InterRisk najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. W przypadku korzystania z tradycyjnej poczty, pod uwagę brana jest data stempla pocztowego.

InterRisk – Opinie

Kupując polisę komunikacyjną w towarzystwie ubezpieczeniowym InterRisk można liczyć na to, że  wybierzemy najlepszą ochronę, dostosowaną do naszych potrzeb. Jeśli właściciel pojazdu chce kupić ubezpieczenie w rozbudowanym pakiecie, z pewnością znajdzie coś interesującego wśród wielu polis dodatkowych, oferowanych przez tego ubezpieczyciela.

Ocenę towarzystwa InterRisk można oprzeć m.in. na raportach Rzecznika Finansowego, dotyczących poziomu skarg jego klientów. W 2020 roku na działalność towarzystwa wpłynęło 2248 skarg na 1% udziału w rynku. Z takim wynikiem towarzystwo zajmuje 14. miejsce (na 20 towarzystw) w naszym rankingu firm przyjaznych klientowi.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.6461,2538
TU Euler Hermes S.A.4500,8563
SALTUS TUW3630,5726
TUZ TUW6890,8861
Concordia Polska TU. S.A.9761,1887
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych114711147
PZU S.A.45601291572
TUiR WARTA S.A.2390314,91604
Generali TU S.A.71654,21706
TUiR Allianz Polska S.A.72814,21734
AVIVA TU Ogólnych S.A.22161,21847
WIENER TU S.A. VIG43212,12058
STU Ergo Hestia S.A.3383015,32211
TU INTERRISK S.A. VIG74203,32248
TU Compensa S.A. VIG103944,42362
TU Europa S.A.16870,62812
Link 4 TU S.A.100652,63871
TUW TUW56381,44027
UNIQA TU S.A.122922,84390
Pocztowe TUW22920,54598
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ (dział II) po III kwartale 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.
Stefania Stuglik
6 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kazimierz
1 rok temu

Bardzo jestem nie zadowolony z obsługi gdy pojawił się problem byłem odsyłany od osoby do osoby i nikt nie chciał się nad tym pochylić .Dopiero w siedzibie firmy sprawę załatwiono i to z wielką łaską.W rezultacie podziękowałem za współprace przeszłem do konkurencji

Mariusz
1 rok temu

Nie polecam.Zapłaciłem za mini Ac .Przypadkowo przez swoje konto i chciałem zrezygnować z ubezpieczenia i wysłałem przez swoje konto dokument o anulowanie ubezpieczenia po trzech dniach.Firma przysłała po paru dniach że odrzucono bo za późno zgłosiłem anulowanie ubezpieczenia.Szkoda gadać.Uwazajcie.

EDYTA
1 rok temu

Jestem rozczarowana tym ubezpieczeniem mój niepełnosprawny Syn że znacznym stopniem niepełnosprawności uderzył się w szkole i rozciął sobie głowę gdzie założono mu 5 szwów po skończonym leczeniu i złożeniu dokumętów Pani która zajmowała się szkodą przyznała tylko 1% który był zapisany w rubryce polisy jak zapytałam xzy mogę złożyć odwołanie to odpowiedzieli że to nic nie zmieni bo tak jest zapisane( 2lata temu starszy Syn miał rozciętą górne usto i był na innym ubezpieczeniu i zostało mu przyznane 3% szody)napewno nikomu nie polecę tego ubezpieczenia a w następnym roku szkolnym zrezygnuję pozdrawiam Panią która szacuje szkody

Niezadowolony
1 rok temu

Opłaciłem ubezpieczenie a teraz ciągają po sądach od ponad 2 lat i ciągle ta sama śpiewka ” nie ma wpłaty za polisę …. W kwocie …. Nic nie otrzymaliśmy ” wysyłałem do sądu już kilka razy dokumenty potwierdzające opłacenie ubezpieczenia samochodu ale oni dalej ciągną sprawę

Chore NIE POLECAM już wolę wydać te 500zl więcej niż płacić im za takie traktowanie nawet nie umieją załatwiać polubownie ani czytać od kogo i za jakie ubezpieczenie oraz ILE kwota do zapłaty była ok 800zl w II ratach

Jak widać coś się nie podobało i sprawa trafiła na wokandę

Odradzam brać ubezpieczenie w tej firmie SAME PROBLEMY

ojciec dziecka po leczeniu szpitalnym
7 miesięcy temu

NIE,NIE…NIe polecam ,dziecko w wieku szkolnym ,leczenie szpitalne ,problemy z wypłacaniem za pobyt w szpitalu,nie ma nic gorszego jak dziecko w szpitalu,bezsilnosc,zero czasu ,a ubezpieczyciel zwany INTER RISK ,ma to w nosie ,mysle że tam pracują byli pracownicy znanej placówki ZUS ;-),NAWET JAK PRZYJDZIESZ Z GŁOWĄ POD PACHA TO CI SIE NIC NIE NALEŻY ;-),no cóz kto ma w nagłówku firmy napisane RISK ,nie może być wiarygodny ,Kasiora za wciśnięte polisy w trakcie początku roku szkolnego sie zgadza ,w firmie słupki w górę ,ale odszkodowań nie wypłacimy bo dzieci same na ochotnika do szpitali chodzą 😉 POLACY ZANIM KUPICIE POLISE NA SIEBIE LUB DZIECKO PRZECZYTAJCIE OPINIE O DANYM UBEZPIECZYCIELU ,BO JAK CHCECIE WYDAC PIENIĄŻKI W BŁOTO TO LEPIEJ ODDAJCIE JE BEZDOMNEMU LUB NA ZWIERZATKA BEDZIE LEPSZY POŻYTEK MENTALNY …a tak zapłaciłem z zszargane nerwy i złudna ochronę dziecka ..firma kogucik, drobiowa jak znany pasztet…

Nie polecam
7 miesięcy temu

Najgorszy ubezpieczyciel na rynku InterRisk!
Mialam wykupione OC u nich. Nikt mnie nawet nie poinformował ze mi się kończy ub. I czy chce nowa polise. Zapłaciłam karę do ufg za 17 dni jeżdżenia bez polisy5700zl. Dostałam informację od interisk że nie mają takiego obowiązku informować… super!!!
Ale jak telemarketerzy dzwonią po 5 razy na dzień jest ok, ale żeby właściwy to już nie mają obowiązku. Jeśli nie dbają o swojego klienta to niech s….. NiE Polecam !

Last edited 7 miesięcy temu by Nie polecam
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)