Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

Compensa – informacje o towarzystwie

Firma ubezpieczeniowa znana jako Compensa wchodzi w skład austriackiej grupy – Vienna Insurance Group, która swoją działalność rozpoczęła na początku lat 20 XIX wieku. Na polskim rynku ubezpieczeniowym Compensa pojawiła się w 1997 roku i działała wówczas pod nazwą Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. W tamtym okresie firma zajmowała się głównie ubezpieczeniami na życie.

Obecnie towarzystwo ubezpieczeniowe działa na terenie Polski jako 2. spółki – Compensa TU S.A. oraz Compensa TU na Życie S.A., które razem mogą zaoferować szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych, biznesowych, małych i średnich przedsiębiorców oraz dużych korporacji. W swojej ofercie Compensa posiada zarówno polisy życiowe, zdrowotne, majątkowe, jak i komunikacyjne oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w różnych walutach.

Sprawdź Kalkulator OC AC Compensa!

Na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych Compensa posiada 4,4% udziału co znaczy, że jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w całej Polsce.

Towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia swoim klientom kontakt nie tylko osobisty w placówce firmy, ale również za pomocą całodobowej infolinii czy online. Dzięki temu w łatwy sposób można sprawdzić ofertę Compensa, jak również dowiedzieć się np. jak zgłosić roszczenie lub rozszerzyć zakres ochrony.

Compensa Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce, zatem każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do nabycia takiej polisy. Ubezpieczenie zapewnia ochronę na wypadek wyrządzenia szkody pojazdem osobom trzecim.

Ubezpieczenie OC Compensa jest ważne na terytorium Polski oraz Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gracji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Lichtenstein, Wielkiej Brytanii i Włoch. Przy wyjeździe do kraju innego niż wymienione powyżej, kierowca powinien posiadać Zieloną Kartę.

Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia OC w Compensa to przede wszystkim:

 • konkurencyjna składka ubezpieczenia,
 • Certyfikat Zielonej Karty bez dodatkowej opłaty.

Umowa polisy OC jest zawierana na 12 miesięcy, a do obowiązkowego OC można dokupić w Compensa szereg ubezpieczeń dobrowolnych, m.in. autocasco, assistance, NNW.

Compensa Ubezpieczenie Autocasco

Polisa autocasco (AC) ma za zadanie zabezpieczyć finansowo właściciela pojazdu na wypadek powstania uszkodzeń w jego pojeździe, po kolizji, wypadku oraz w wielu innych sytuacjach (np. po działaniu sił przyrody czy uszkodzeniu przez nieznanego sprawcę). Ochrona dotyczy również utraty auta (kradzieży oraz szkody całkowitej).

Gdy dojdzie do uszkodzenia samochodu, ubezpieczyciel finansuje jego naprawę (wypłata środków na podstawie kosztorysu lub naprawa w warsztacie i rozliczenie bezgotówkowe). Z kolei, w przypadku całkowitego zniszczenia samochodu lub jego kradzieży, towarzystwo gwarantuje wypłatę świadczenia do wartości rynkowej auta (w dniu zdarzenia lub zakupu polisy AC – w zależności od warunków umowy).

Przy zakupie polisy OC i AC w Compensa klient może liczyć na atrakcyjny rabat. Ochronę pojazdu można dodatkowo rozszerzyć, np. o assistance czy NNW.

Dużą zaletą ubezpieczenia autocasco w Compensa jest zakres ochrony obejmujący wszelkie zdarzenia (all risk), które powodują szkodę w pojeździe lub jego utratę (poza wyłączeniami w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Ochrona AC dotyczy zdarzeń na terenie Polski oraz za granicą (państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji w części europejskiej, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji w części europejskiej, Ukrainy, Watykanu i Wielkiej Brytanii).

Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na 12 miesięcy.

Compensa Ubezpieczenie Assistance

Assistance jest kolejnym ubezpieczeniem, które można zakupić w Compensa dodatkowo do OC i/lub AC. Taki produkt zapewnia natychmiastową pomoc w podróży, gdy dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń na drodze (np. po kolizji, awarii).

Ubezpieczenie Assistance Compensa można zakupić wyłącznie wtedy, gdy posiadamy ubezpieczenie OC lub AC w tej firmie. Z kolei polisę Assistance w wersji podstawowej otrzymamy gratis wraz z AC i zapewni nam ona:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa umożliwia zakup pakietu Assistance w dwóch różnych wariantach: Wariant Baza i Wariant Rozszerzony. Opcja rozszerzona, oprócz naprawy i holowania, zapewnia dodatkowo m.in.:

 • dowóz paliwa,
 • specjalistyczną pomoc na autostradzie,
 • samochód zastępczy,
 • wymianę kół lub naprawę ogumienia,
 • Night Driver.

Umowa ubezpieczenia Assistance w Compensa jest zawierana na okres 12 miesięcy.

Compensa Ubezpieczenie NNW

NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) chroni zdrowie i życie kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego samochodu. Gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, ubezpieczyciel wypłaca należne świadczenie finansowe. Takie wsparcie może pomóc np. w opłaceniu leczenia osób poszkodowanych w wypadkach oraz ich rehabilitacji.

Minimalna suma ubezpieczenia w przypadku polisy NNW w firmie Compensa wynosi 10 000 zł, a maksymalnie można ubezpieczyć się na kwotę 100 000 zł.

Odszkodowanie jest wypłacane w przypadku:

 • doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci,
 • częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • trwałej niezdolności do pracy.

Ochrona NNW Compensa dotyczy tych zdarzeń, które powstały podczas ruchu drogowego, wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadunku lub rozładunku, postoju i naprawy w trasie oraz na skutek upadku pojazdu, pożaru lub wybuchu wynikającego z przyczyn wewnętrznych.

Compensa Samochody elektryczne

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa posiada ofertę dla właścicieli pojazdów elektrycznych, których na polskich drogach z czasem jest coraz więcej.

Polisa łączy w sobie zakres ochrony ubezpieczenia OC oraz autocasco. Compensa oferuje trzy możliwości rozliczenia szkód:

 • serwisowy – na podstawie faktury wystawionej przez serwis,
 • kosztorysowy – na podstawie wyceny naprawy sporządzonej przez ubezpieczyciela,
 • warsztat partnerski – naprawa szkód w wybranym warsztacie, który współpracuje z ubezpieczycielem.

Compensa Powrót do zdrowia

Pakiet ochronny Powrót do zdrowia zapewnia darmowe leczenie kierowcy oraz współpasażerów poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym. Polisa gwarantuje kompleksowe leczenie po wypadku, bez względu na to, kto jest sprawcą zdarzenia. Takie rozwiązanie umożliwia pełne skupienie się na powrocie do zdrowia, które bardzo często bywa kosztowne i czasochłonne.

Ubezpieczenie Powrót do Zdrowia jest rozszerzeniem zakresu ochrony polisy Compensa NNW. Zapewnia możliwość korzystania z 2500 placówek medycznych na terenie całej Polski. Polisa ułatwia szybkie terminy wizyt:

 • u internisty – do 2 dni roboczych,
 • u specjalisty – do 5 dni roboczych.

Dzięki ubezpieczeniu można liczyć na wizytę bez skierowania u:

 • internisty,
 • pediatry,
 • chirurga ogólnego,
 • okulisty,
 • kardiologa,
 • urologa,
 • ginekologa,
 • ortopedy,
 • neurolog,
 • audiologa,
 • chirurga naczyniowego,
 • hematologa,
 • lekarza specjalisty rehabilitacji,
 • neurochirurga,
 • otolaryngologa.

Ponadto ubezpieczony otrzyma wsparcie psychologiczne w postaci terapii, darmowych zabiegów ambulatoryjnych, ortopedycznych lub okulistycznych oraz badań diagnostycznych.

Compensa – ubezpieczenie szyb

Zadaniem polisy jest zabezpieczenie finansowe na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia szyby samochodowej. Ubezpieczenie zapewnia ochronę szyby:

 • przedniej,
 • bocznej,
 • tylnej.

Ubezpieczony może skorzystać zarówno z pokrycia kosztów naprawy szyby, jak i jej wymiany.

Suma ubezpieczenia wynosi 3 000 zł. Ochrona Compensa z tytułu ubezpieczenia szyb działa na terenie całej Polski oraz w państwach wyszczególnionych w umowie.

Compensa Ubezpieczenie opon

Polisa zabezpiecza majątek właściciela pojazdu na wypadek uszkodzenia koła, opony lub dętki w samochodzie. Co istotne, korzystając w Compensa z ubezpieczenia opon nie narażamy się na ryzyko utraty zniżek za bezszkodową jazdę.

W ramach ochrony ubezpieczyciel organizuje i opłaca natychmiastową pomoc na drodze – naprawę pojazdu lub holowanie do zakładu wulkanizacyjnego.

Ochrona ubezpieczenia dotyczy zdarzeń, które miały miejsce na terenie Polski.

Suma ubezpieczenia wynosi:

 • 300 zł za każde zdarzenie w Polsce,
 • 80 euro za granicą.

Compensa Ubezpieczenie bagażu

Pakiet Compensa Ubezpieczenie bagażu zapewnia ochronę na wypadek kradzieży lub zniszczenia bagażu osoby ubezpieczonej. Ochrona dotyczy rzeczy osobistych oraz środków obrotowych, które były przewożone autem.

Suma ubezpieczenia wynosi 3000 zł, a odpowiedzialność prawna ubezpieczyciela nie ogranicza się do jednego zdarzenia polisowego.

Compensa Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Polisa Ochrona Prawna zabezpiecza interesy prawne właścicieli pojazdów związane z użytkowaniem i posiadaniem ubezpieczonego samochodu. Główne korzyści, jakie otrzymuje ubezpieczony wraz z zawarciem umowy Ochrona Prawna, to:

 • telefoniczne porady bez ograniczeń,
 • przygotowanie pisemnych opinii prawnych,
 • udostępnienie wzorów pism prawnych, jak np. umowa, pełnomocnictwo, pismo procesowe,
 • wynagrodzenie dla pełnomocnika w sprawach cywilnych, administracyjnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia,
 • pokrycie kosztów poręczenia majątkowego w prawie karnym, do wysokości 50% sumy ubezpieczenia.

Compensa daje swoim klientom możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia:

 • 2500 zł,
 • 30000 zł.

Compensa Ubezpieczenie GAP

Polisa GAP jest coraz bardziej popularnym ubezpieczeniem. Jego zadaniem jest ochrona na wypadek utraty wartości pojazdu.

Polisa GAP ma na celu pokrycie różnicy pomiędzy wypłaconym z polisy AC odszkodowaniem, a kwotą faktycznie wydaną na zakup pojazdu. Ubezpieczenie GAP w Compensa zabezpiecza więc finansowo właściciela nowego samochodu przed dopłatą z własnych środków do kolejnej transakcji, po utracie pojazdu (np. po kradzieży czy szkodzie całkowitej).

Suma ubezpieczenia GAP w Compensa jest zależna od rodzaju pojazdu i wynosi:

 • 60 000 zł dla motorowerów, quadów oraz motocykli,
 • 80 000 zł dla pozostałych pojazdów.

Polisa gwarantuje ochronę przez 36 miesięcy.

Zgłoszenie szkody

Gdy w czasie trwania umowy dojdzie do szkody, ubezpieczony może ją zgłosić do ubezpieczyciela za pomocą internetowego formularza, korzystając ze strony https://zgloszenie.compensa.pl/.

Po zarejestrowaniu szkody dokumenty do zgłoszonej sprawy należy wysłać na adres szkody@compensa.pl

Wypowiedzenie umowy

Osoba zainteresowana wypowiedzeniem umowy OC w firmie Compensa powinna złożyć w formie pisemnej oświadczenie, które wymaga własnoręcznego podpisu. Taki wniosek należy przekazać ubezpieczycielowi:

 • nie później niż na jeden dzień przed upływem obecnego okresu ubezpieczenia – jeśli w poprzednim roku zawarliśmy umowę na 12 miesięcy,
 • w dowolnym momencie – jeśli korzystamy z polisy zbywcy pojazdu lub chcemy zrezygnować z OC odnowionego automatycznie na kolejny rok.

Wypowiedzenie umowy OC (odpowiednio wypełniony i podpisany dokument) należy przekazać:

 • tradycyjną pocztą na adres:
  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
  Vienna Insurance Group
  Aleje Jerozolimskie 162
  02-342 Warszawa
 • online za pomocą formularza kontaktowego: https://zgloszenie.compensa.pl/polisy-majatkowe

Compensa – Opinie

Compensa należy do bardzo znanych ubezpieczycieli na polskim rynku. Klienci tej firmy chwalą jej ofertę głównie z powodu szerokiej gamy produktów dodatkowych. Oczywiście, jak w każdej firmie, zdarzają się także osoby niezadowolone z obsługi ubezpieczeniowej. Czy to poważny problem w przypadku Compensa?

Ocenę działalności towarzystwa Compensa można przeprowadzić m.in. na podstawie raportu Rzecznika Finansowego w sprawie skarg napływających od jej klientów. W 2020 roku na działalność Compensa wpłynęły 2362 skargi na 1% udziału w rynku. Z takim wynikiem firma zajęła niestety dalekie, bo 15. miejsce (na 20 towarzystw) w naszym rankingu firm przyjaznych klientowi.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.6461,2538
TU Euler Hermes S.A.4500,8563
SALTUS TUW3630,5726
TUZ TUW6890,8861
Concordia Polska TU. S.A.9761,1887
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych114711147
PZU S.A.45601291572
TUiR WARTA S.A.2390314,91604
Generali TU S.A.71654,21706
TUiR Allianz Polska S.A.72814,21734
AVIVA TU Ogólnych S.A.22161,21847
WIENER TU S.A. VIG43212,12058
STU Ergo Hestia S.A.3383015,32211
TU INTERRISK S.A. VIG74203,32248
TU Compensa S.A. VIG103944,42362
TU Europa S.A.16870,62812
Link 4 TU S.A.100652,63871
TUW TUW56381,44027
UNIQA TU S.A.122922,84390
Pocztowe TUW22920,54598
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ (dział II) po III kwartale 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Pamiętajmy jednak, że tabela uwzględnia wszystkie skargi napływające do Rzecznika Finansowego lub innej instytucji, a nie zawsze są one rozpatrywane na korzyść klienta. Powyższą ocenę firmy Compensa możemy więc potraktować tylko subiektywnie.

Lepiej w tej kwestii polegać na opiniach naszych czytelników. Byłeś ubezpieczony w Compensa? A może likwidowałeś szkodę z polisy tej firmy? Prosimy, podziel się z innymi swoją opinią.

Stefania Stuglik
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Poszkodowany w wypadku
1 rok temu

Z pełną odpowiedzialnością odradzam wszystkim Polakom korzystanie z firmy ubezpieczeniowej Compensa.
Prawie dwa lata temu moje auto zostało uszkodzone podczas wypadku komunikacyjnego.
Moje auto średniej wartości około 50 000 zł zostało wycenione przez rzeczoznawców compensy na 9800 zł.
Kontakt z ubezpieczalnią bardzo utrudnione trudno się dodzwonić.
Po zgłoszeniu szkody kontakt jeszcze bardziej utrudniony nikt nie odbiera telefonu z numeru którego było zgłaszana szkoda. Po wypadku nie z przyznano mi auta zastępczego choć moje auto nie nadawało się do jazdy i nadal się nie nadaje ponieważ od dwóch lat ubezpieczalnia nie wypłaciła odszkodowania.

Slawek
9 miesięcy temu

Uważajcie na firmę Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, ubezpieczony w tej firmie staranował mój samochód niszcząc zderzak przedni (popękany i pokrzywiony, pourywane zaczepy, uszkodzone spryskiwacze), reflektor lewy (porysowany, połamane mocowania i zaczepy) i reflektor prawy (połamane mocowania i zaczepy). Wymieniłem tylko uszkodzenia, które podczas jazdy z prędkością autostradową mogą stanowić poważne zagrożenie dla uczestników ruchu. „Specjaliści” firmy Compensa nie dokonując nawet oględzin zniszczonego pojazdu, uznali że przysługuje mi jedynie zwrot kosztów za farbę i ewentualne zamalowanie pęknięć zniszczonego zderzaka (1066zł), czyli jak to nazwali „kwota bezsporna”, a jeżeli z tym się nie zgadzam to pozostaje mi jedynie długa droga procesu sądowego (oczywiście o zapewnieniu samochodu zastępczego należy zapomnieć). Wielokrotnie wysyłałem do „specjalistów” firmy Compensa prośby o uzasadnienie podjętej decyzji, niestety minął już prawie rok i żadnego uzasadnienia nadal nie otrzymałem. Firma Compensa nie odpowiedziała także na moje żądanie udostępnienia wszelkich informacji oraz wszystkich dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania, a taki obowiązek nakłada na firmę ustawa z dnia 23 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Jako, że naprawa wyniosła 25 000 zł sprawa zapewne będzie miała swój finał w sądzie, ale być może pozwanym będzie sprawca, który wybrał nieuczciwego ubezpieczyciela. Czasami lepiej dać 5 zł więcej i wybrać uczciwego ubezpieczyciela bo nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze.
  Swoją drogą to była tylko stłuczka, ale współczuję Tym, którzy wykupili w firmie Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie bądź ubezpieczenie mieszkania czy domu, a także tym, którzy oszczędzają z tą firmą w PPK licząc na uczciwą wypłatę.

© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)