Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

O Link4 – informacje

Firma Link4 powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności skupiała się na sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Link4 jako pierwsze w Polsce wprowadziło możliwość zakupu polisy w systemie direct.

Link4 w latach 2009 – 2014 było częścią dużego ubezpieczyciela RSA, który działa w 130 państwach na całym świecie. Z kolei od września 2014 roku firma stała się częścią grupy PZU SA. Pomimo niedługiego stażu na rynku ubezpieczeniowym, ubezpieczyciel otrzymał już wiele nagród, m.in. w obszarze likwidacji szkód.

W ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej firma proponuje ubezpieczenia:

 • komunikacyjne,
 • mieszkania,
 • podróży.

Link4 ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) właścicieli samochodów jest w Polsce obowiązkowe, regulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Sprawdź Kalkulator OC AC Link4!

Towarzystwo ubezpieczeniowe Link4 oferuje oprócz standardowej ochrony OC również unikalny Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. W ramach tego programu ubezpieczony może zyskać:

 • samochód zastępczy,
 • pomoc drogową średnio w pół godziny od zgłoszenia zdarzenia,
 • naprawę samochodu na miejscu awarii lub holowanie do 100 km,
 • samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży – do 3 dni,
 • całodobową pomoc informacyjną,
 • wymianę uszkodzonego koła na miejscu lub holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy. Ochronę pojazdu można rozszerzyć przez zawarcie umów dodatkowych, np. AC, ASS czy NNW.

Link4 ubezpieczenie Auto Casco

Polisa autocasco, w przeciwieństwie do OC, jest ochroną dobrowolną. Ten rodzaj ubezpieczenia zabezpiecza od szkód spowodowanych przez kierowcę lub nieznanego sprawcę na ubezpieczonym pojeździe. Link4 udziela także ochrony m.in. na wypadek kradzieży samochodu czy działania żywiołów.

Umowa Ubezpieczenia Autocasco w Link4 zawierana jest na okres 12 miesięcy i dotyczy samochodów zarejestrowanych w Polsce.

Likwidacja szkody z polisy Auto Casco przebiega szybko i sprawnie, a ubezpieczony ma do wyboru dwie opcje:

 • wariant warsztatowy – naprawa auta w wybranym warsztacie,
 • wariant kosztorysowy – ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie w oparciu o kosztorys wykonany przez rzeczoznawcę.

Firma Link4 oferuje dodatkowe korzyści związane z zakupem ubezpieczenia OC z AC, m.in.:

 • w wariancie WARSZTAT do naprawy samochodów do 5 lat stosowane są oryginalne części,
 • nawet po wypadku auto jest nadal ubezpieczone na pełną sumę (odnawialna suma ubezpieczenia),
 • ubezpieczony może wykupić amortyzację, dzięki czemu odszkodowanie nie zmniejszy się o zużycie części podlegających wymianie,
 • w standardzie jest stała suma ubezpieczenia dla nowego pojazdu,
 • ubezpieczony otrzymuje również ubezpieczenie bagażu podręcznego oraz fotelików dziecięcych od zniszczenia i kradzieży,
 • w ramach AC można objąć ochroną również instalację gazową.

Umowa OC z AC podpisywana jest na okres 12 miesięcy. Ochrona AC w Link4 obejmuje Polskę oraz państwa europejskie. W przypadku ubezpieczenia kradzieżowego ochrona ubezpieczeniowa nie działa na terenie Rosji, Białorusi,Ukrainy, Mołdawii.

Szczegółowe informacje o produktach LINK4 znajdują się w OWU dostępnym na www.link4.pl

Link4 ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewnia organizację i pokrycie kosztów pomocy na drodze oraz podczas codziennych trudności związanych z samochodem. Polisa działa w Polsce.

Auto Assistance Link4 dostępne jest w trzech wariantach:

 • Auto Assistance,
 • Auto Assistance Plus,
 • Auto Assistance Komfort.

Polisa Auto Assistance gwarantuje:

 • pomoc techniczną po awarii, wypadku, uszkodzeniu, kradzieży czy aktach wandalizmu,
 • naprawę na miejscu zdarzenia,
 • holowanie do wskazanego przez ubezpieczonego miejsca (do 200 km),
 • wymianę koła,
 • uruchomienie w przypadku rozładowanego akumulatora,
 • dostarczenie paliwa,
 • pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub użyto niewłaściwego,
 • złomowanie,
 • otwarcie w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków,
 • pokrycie kosztów parkowania do 2 dni,
 • samochód zastępczy do 4 dni w razie wypadku lub kradzieży,
 • nocleg w hotelu, jeśli ubezpieczony znajduje się ponad 20 km od miejsca zamieszkania,
 • transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, jeśli odległość ta przekracza 20 km.

Ubezpieczenie Auto Assistance Plus obejmuje zakresem podstawowy wariant Auto Assistance oraz:

 • samochód zastępczy do 2 dni w razie awarii, z którego można skorzystać jeden raz w czasie trwania umowy.

Wariant Auto Assistance Komfort zapewnia pomoc w ramach pakietu podstawowego oraz:

 • holowanie bez limitu kilometrów na terenie Polski i do 500 km od miejsca zdarzenia na terenie całej Europy
 • opiekę nad dziećmi, jeśli ubezpieczony będzie wymagał hospitalizacji lub jest jedynym opiekunem prawnym,
 • transport ze szpitala do miejsca zamieszkania, jeśli hospitalizacja trwa co najmniej 5 dni,
 • wizytę bliskiej osoby w szpitalu i koszty jej zakwaterowania w hotelu, jeśli tak stanowi zalecenie lekarskie,
 • schronienie i opiekę dla zwierząt, jeśli ubezpieczony zostanie przewieziony do szpitala,
 • kierowcę, jeśli ubezpieczony nie może prowadzić własnego samochodu, a znajduje się ponad 20 km od miejsca zamieszkania,
 • samochód zastępczy na 10 dni w razie wypadku lub kradzieży i do 5 dni w razie awarii pojazdu.

Link4 ubezpieczenie Smart Casco

Ubezpieczenie Smart Casco zapewnia ochronę zbliżoną do polisy Autocasco, jednak nie w jej pełnym zakresie. Dla niektórych klientów polisa Auto Casco jest za droga lub nie chcą oni płacić za świadczenia, z których i tak nie skorzystają. To właśnie oni powinni przede wszystkim skorzystać z oferty Smart Casco w Link4.

Ubezpieczenie minicasco zostało spersonalizowane i może obejmować różne obszary. Umowę z Link4 można zawrzeć w jednym z pięciu wariantów: 

 1. Żywioły,
 2. Kradzież,
 3. Kradzież i Żywioły,
 4. Szkoda całkowita i Żywioły,
 5.  Szkoda całkowita, Kradzież i Żywioły

W zakresie ubezpieczenia Żywioły Link4 wypłaca odszkodowanie za szkodę, która polega na uszkodzeniu lub zniszczeniu samochodu i powstała w wyniku: pożaru (za wyjątkiem podpalenia), huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny oraz innego niż wymienione nagłego działania sił przyrody.

W zakresie ubezpieczenia Szkoda całkowita ubezpieczyciel bierze pod uwagę szkodę całkowitą, która powstała w wyniku:

 • zderzenia Pojazdu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz Pojazdu,
 • działania osób trzecich,
 • wybuchu,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz Pojazdu,
 • zatopienia pojazdu.

Polisa Smart Casco Link4 działa na terenie Polski oraz innych państw europejskich (kradzież – za wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii).

Link4 ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) można kupić wraz z OC lub AC LINK4. Polisa zabezpiecza finansowo osoby poszkodowane w wypadkach, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarły. W ramach ochrony, Link4 zapewnia:

 • szybką i sprawną wypłatę odszkodowania bez konieczności oczekiwania na zakończenie leczenia,
 • świadczenie w przypadku urazu ciała, które jest następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 • pomoc finansową dla najbliższych osób w przypadku śmierci ubezpieczonego poniesionej w wypadku drogowym,
 • zabezpieczenie nie tylko w czasie jazdy samochodem, ale również w trakcie wysiadania i wsiadania do pojazdu, np. znajdującego się na parkingu,
 • ochronę w czasie postoju lub naprawy pojazdu odbywającej się na trasie jazdy,
 • zabezpieczenie w trakcie rozładunku oraz załadunku samochodu,
 • ochronę w przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie całego świata.

Środki z polisy można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, np. opłacić rehabilitację, kosztowne leczenie czy pogrzeb bliskiej osoby.

Właściciel pojazdu/Ubezpieczający sam decyduje o wysokości sumy ubezpieczenia.

Jeśli Ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Link4 wypłaca mu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu (nie więcej niż 100% sumy ubezpieczenia).

W razie śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku jego bliscy/osoby uposażone otrzymają równowartość 100% sumy ubezpieczenia.

Link4 ubezpieczenie Szyby24

W ramach ubezpieczenia Szyby 24 Link4 zapewnia nie tylko zwrot kosztów wymiany lub naprawy uszkodzonej szyby w samochodzie, ale również zabezpieczenie auta na czas, gdyby jej natychmiastowa naprawa nie była możliwa.

Ubezpieczenie Link4 Szyby 24 działa po:

 • zderzeniu samochodu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
 • działaniu osób trzecich,
 • pożarze, wybuchu lub nagłym działaniu czynnika termicznego lub chemicznego,
 • zatopieniu pojazdu,
 • nagłym działania sił przyrody.

Warto podkreślić, że polisa uwzględnia również naprawę lub wymianę szyby, jeśli do stłuczenia jej doszło w wyniku aktu wandalizmu, co nie jest częstym rozwiązaniem w zakresie ubezpieczenia szyb.

Link4 ubezpieczenie Kluczyki Plus

Towarzystwo ubezpieczeniowe Link4 oferuje pomoc na wypadek zgubienia lub utraty kluczyków samochodowych, tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego. Po wykupieniu polisy Kluczyki Plus ubezpieczyciel pokrywa koszty nabycia nowych kluczyków lub koszty wydania nowego dowodu rejestracyjnego czy tablic rejestracyjnych.

Warto podkreślić, że wypłacone świadczenie nie będzie skutkowało zmniejszeniem zniżek w OC czy AC na przyszłość.

Sumę ubezpieczenia Link4 określa oddzielnie, dla:

 • Kradzieży Kluczyków,
 • Kradzieży Tablicy lub Tablic rejestracyjnych,
 • Kradzieży lub zagubienia Dowodu rejestracyjnego.

Umowę ubezpieczenia Kluczyki Plus można zawrzeć w Link4 wraz z umową OC lub AC.

Link 4 Pomoc po kradzieży

W przypadku tej polisy ubezpieczyciel pokrywa dodatkowe wydatki związane z kradzieżą samochodu, takie np., jak:

 • korzystanie z taksówek,
 • wynajęciem samochodu zastępczego,
 • koszt rejestracji nowego pojazdu.

Ubezpieczyciel oferuje również pełną pomoc informacyjną dotyczącą postępowania po kradzieży samochodu.

Suma ubezpieczenia wynosi 2000 zł, a ochrona obejmuje państwa europejskie z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii.

Link4 ubezpieczenie OC dla aut zabytkowych

Z oferty tego ubezpieczenia mogą skorzystać właściciele pojazdów:

 • zabytkowych,
 • historycznych,
 • starszych niż 40 lat.

Właściciel pojazdu zabytkowego może wybrać czas ochrony i zdecydować się na okres:

 • 3 miesięcy,
 • 6 miesięcy,
 • 12 miesięcy.

Link4 ubezpieczenie OC motocykla

Posiadacze motocykli również podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC w Link4, oprócz ochrony finansowej na wypadek spowodowania szkody ubezpieczonym  motocyklem, zapewnia również:

 • całodobową pomoc drogową w ciągu 30 minut na terenie całej Polski,
 • transport do warsztatu,
 • pomoc przy naprawie lub wymianie opony,
 • pojazd zastępczy do 3 dni w razie wypadku lub kradzieży.

Właściciele motocykli mogą również zdecydować się na dodatkową ochronę w ramach polisy Auto Assistance oraz NNW.

Link4 – Wracaj do zdrowia

Ubezpieczenie Link4 Wracaj do zdrowia można nabyć przy zakupie polisy NNW. Polisa zapewnia m.in. szybki dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji, potrzebnych zabiegów ambulatoryjnych oraz specjalistycznej diagnostyki po wypadku samochodowym.

Link4 – zgłoszenie szkody

Towarzystwo ubezpieczeniowe Link4 umożliwia szybki kontakt w sprawie szkody za pośrednictwem:

 • infolinii – tel. (22) 444 44 44 (rejestracja szkody od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00)
 • e-formularza (https://www.link4.pl/claims/zgloszenie). Dzięki tej opcji ubezpieczony zyskuje pewność, że szkoda została poprawnie zgłoszona, a we wniosku zostały zawarte wszystkie niezbędne dane.

Do zgłoszenia szkody niezbędne są:

 • dokładne dane osobowe,
 • dane kontaktowe,
 • numer posiadanej polisy.

Link4 – wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

W celu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC Link4 należy przygotować odpowiednie pismo. W dokumencie wypowiedzenia OC powinny znaleźć się następujące informacje:

 • nazwa i adres firmy ubezpieczeniowej,
 • imię, nazwisko oraz adres osoby wypowiadającej umowę,
 • marka, numer rejestracyjny i numer VIN pojazdu, który był przedmiotem umowy,
 • numer polisy,
 • okres ubezpieczenia,
 • podstawa prawna,
 • podpis osoby wypowiadającej OC.

Właściciel pojazdu może skorzystać z wniosku wypowiedzenia umowy OC do pobrania na stronie Link4.

Szczegółowe informacje na temat sposobów wypowiedzenia umowy OC (w zależności od powodu) znajdują się na stronie https://www.link4.pl/jak-wypowiedziec-polise

Link4 – Opinie

Link4 to pierwszy ubezpieczyciel na polskim rynku, który umożliwił kierowcom zakup ubezpieczenia samochodu bez wychodzenia z domu. Kierowca mógł nabyć polisę OC podczas jednej rozmowy telefonicznej. Od tamtego czasu oferta Link4 bardzo się rozszerzyła. Obecnie oprócz polisy obowiązkowej, kierowcy mogą kupić dodatkowo AC, NNW, ochronę szyb, bagażu czy też unikatowy i szeroki pakiet ochrony assistance. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z obsługi polis.

Link4 nie może niestety pochwalić się dobrym wynikiem, jeśli chodzi o poziom skarg jego klientów. W 2020 roku na działalność towarzystwa wpłynęło 3871 skarg na 1% udziału w rynku. Z takim wynikiem ubezpieczyciel zajmuje 17. miejsce (na 20 towarzystw) w naszym rankingu firm przyjaznych klientowi.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.6461,2538
TU Euler Hermes S.A.4500,8563
SALTUS TUW3630,5726
TUZ TUW6890,8861
Concordia Polska TU. S.A.9761,1887
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych114711147
PZU S.A.45601291572
TUiR WARTA S.A.2390314,91604
Generali TU S.A.71654,21706
TUiR Allianz Polska S.A.72814,21734
AVIVA TU Ogólnych S.A.22161,21847
WIENER TU S.A. VIG43212,12058
STU Ergo Hestia S.A.3383015,32211
TU INTERRISK S.A. VIG74203,32248
TU Compensa S.A. VIG103944,42362
TU Europa S.A.16870,62812
Link 4 TU S.A.100652,63871
TUW TUW56381,44027
UNIQA TU S.A.122922,84390
Pocztowe TUW22920,54598
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ (dział II) po III kwartale 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Oczywiście, poziom skarg na Link4 można potraktować tylko jako subiektywną ocenę. Do ubezpieczyciela trafiają wszystkie reklamacje, a nie zawsze są one uzasadnione. Wolimy wobec tego kierować się opiniami osób, które posiadają lub posiadały ubezpieczenie komunikacyjne w tej firmie.

Zanim zdecydujemy się na zakup konkretnego ubezpieczenia, najlepiej dokonać solidnego porównania wielu różnych ofert. Polisa OC, choć z założenia oferuje to samo w większości towarzystw ubezpieczeniowych, może jednak różnić się od innych ofert cenowo. Często w podobnej cenie można znaleźć pakiet OC z dodatkowym ASS, dzięki czemu ochrona pojazdu będzie zdecydowanie większa. Porównanie cen ubezpieczenia nie zajmuje sporo czasu, a pozwoli zaoszczędzić oraz znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie.

Byłeś ubezpieczony w Link4? A może zlikwidowałeś tam szkodę z OC czy AC? Podziel się z innymi swoją opinią.

Stefania Stuglik
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
1 rok temu

Nie polecam wogole ani ubezpieczenia ani autocasco z link 4
Przy wykupie wszystko przysługuje już po i zdarzeniu jakimś nic nie przysługuje za wszystko płaci się z własnej kieszeni

Michał
5 miesięcy temu

Nie polecam tej firmy(Link 4) niby ubezpieczeniowej. Od 4 lat okłamują kolejne firmy ściągające zadłużenia o niby nie zapłaconej składce za ubezpieczenie samochodu gdy faktycznie polisę miałem płatną w jednej płatności a nie na raty. Kolejne firmy dzwonią do mnie i żądają spłaty. obecnie skierowali sprawę do sądu w Lublinie, który nawet nie sprawdził jak wygląda umowa i wystawił nakaz zapłaty. Firma kłamie od samego początku i nie ma możliwości zrobić z nią porządku.

© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)