Nadubezpieczenie

Nadubezpieczenie jest to sytuacja, w której suma ubezpieczenia, na którą zawarto umowę jest wyższa od rzeczywistej wartości ubezpieczonej ruchomości. Zawyżona suma ubezpieczenia nie jest jednoznaczna z wyższą wypłatą odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Jeśli szkoda wystąpi, ubezpieczyciel zawsze wypłaca odszkodowanie w wysokości odpowiadającej realnej wartości mienia.

Jak działa nadubezpieczenie?

Nadubezpieczenie wiąże się jedynie z naliczeniem wyższej składki ubezpieczeniowej i ponoszenia niepotrzebnych wydatków. W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych, gdy wystąpi szkoda całkowita pojazdu, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania równego sumy ubezpieczeniowej (nawet, gdy została opłacona wyższa składka), tylko realnie podniesionej szkody według wartości rynkowej samochodu. Jeżeli nadubezpieczenie powstanie w wyniku błędnych obliczeń ze strony ubezpieczyciela, ubezpieczony ma prawo zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego o dokonanie rekalkulacji składki oraz zwrócenia nadpłaconej kwoty.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments