OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, który określa szczegóły umowy ubezpieczenia. Jest integralną częścią polisy.

Dlaczego OWU jest tak ważne?

Przed podpisaniem umowy klient powinien zapoznać się z OWU. Jednak ze względu na obszerność dokumentu wiele osób tego nie robi. Może to przynieść przykre konsekwencje. Dokument jest wielostronicowy, ale zawiera ważne informacje dotyczące polisy np. wyłączenia ochrony. Może okazać się, że po szkodzie klient będzie chciał zgłosić roszczenie do towarzystwa, a okaże się, że sytuacja, w jakiej doszło do zdarzenia jest na liście wyłączeń i towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania.

Co można znaleźć w OWU?

 • spis treści,
 • definicje (słowniczek),
 • określenie stron umowy (kto jest ubezpieczającym, ubezpieczonym, firmą),
 • przedmiot ubezpieczenia (co jest ubezpieczane),
 • zakres ubezpieczenia (od jakich zdarzeń jest ubezpieczenie),
 • wyłączenia (kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania),
 • suma ubezpieczenia (jak jest wyliczana),
 • warunki zabezpieczenia (co musi spełnić ubezpieczony, aby zabezpieczyć mienie),
 • ustalenie wysokości szkody (na jakiej podstawie ubezpieczyciel wylicza szkodę),
 • limit odpowiedzialności (limit sumy lub liczby zdarzeń na rok polisowy).

Ponadto w OWU muszą się znaleźć informacje o:

 • okresie ubezpieczenia i czasie trwania odpowiedzialności,
 • składce i jej ewentualnym zwrocie,
 • postępowaniu w przypadku powstania szkody,
 • roszczeniu regresowym,
 • wypłacie odszkodowania,
 • postanowieniach końcowych.

Kto ustala OWU?

Każda firma ubezpieczeniowa ma inne OWU do swoich produktów. Tylko ubezpieczenia, które są obowiązkowe muszą mieć taki sam zakres. W OWU muszą znaleźć się te informacje oraz podstawa prawna, z której wynika obowiązek ubezpieczenia. W ubezpieczeniach dobrowolnych każda firma ubezpieczeniowa ma swoją ofertę, swoje warunki ubezpieczenia. Szczególnie istotne jest to np. przy autocasco, gdy w polisie amortyzacja nie jest zniesiona, nie ma tam dokładnych informacji, ile procent zostanie potrąconych za zużycie części. Dopiero w OWU zawarta jest tabela z wiekiem pojazdu i wskaźnikiem procentowym. Jeżeli klient wykupi taką polisę i nie sprawdzi, że przy ewentualnej szkodzie, zostanie potrąconych 65% wartości części,  ponieważ jego pojazd przekroczył 8 rok eksploatacji, może się przykro zaskoczyć.

Do OWU często są wprowadzane zmiany, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe cały czas ulepszają swoje oferty, reagują także na sytuację na rynku ubezpieczeniowym, wprowadzają nowe produkty. Warto zawsze sprawdzać czy mamy aktualne OWU. Informacja o tym kto i kiedy uchwalił OWU jest na pierwszej stronie dokumentu.

Przykład:

Pani Alicja wykupiła polisę na mieszkanie. Wykupiła także dodatkowe ryzyko ubezpieczenia roślinności ogrodowej na tarasie. Pani Alicja ma piękny ogród na balkonie. Łączna wartość roślin to około 3000 zł. W trakcie trwania roku polisowego silny wiatr uszkodził jedną z roślin wartą 200 zł. Pani Alicja zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela. Nie sprawdziła w OWU, że towarzystwo nie wypłaca odszkodowania za uszkodzenia roślinności ogrodowej nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 500 zł. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania zgodnie z OWU.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments