Regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy to sytuacja, w której zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywają sprawcę szkody do zwrotnego roszczenia, które zostało przez nich wypłacone poszkodowanemu.

Kiedy nastąpi regres ubezpieczeniowy?

Regres występuje przy ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sprawca zostanie wezwany do zapłaty, jeżeli uciekł z miejsca wypadku. Regres nastąpi także, jeżeli sprawca zdarzenia nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Wyjątkiem odstąpienia od regresu jest chęć ocalenia życia lub zdrowia, np. jeżeli ktoś bez uprawnień wiózł osobę z zawałem serca do szpitala, ocalenia mienia, np. jechanie po pomoc przy pożarze – jeżeli nie ma innego sposobu kontaktu, złapania przestępcy. Towarzystwo wezwie także do regresu, jeżeli szkoda została popełniona pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jeżeli zostanie wyrządzona celowo. Także w przypadku szkody pojazdem, który jest przedmiotem przestępstwa, a kierujący pojazdem jest np. złodziejem, który ukradł ten pojazd, towarzystwo wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale wystąpi o zwrot roszczenia do sprawcy szkody.

Regres z ubezpieczeń obowiązkowych jest uregulowany ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Regres w przypadku braku OC

Jeżeli szkoda została wyrządzona pojazdem, który nie posiadał ubezpieczenia OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie, jednak wystąpi do sprawcy szkody o zwrot pieniędzy wypłaconych poszkodowanemu. Jeżeli osobą kierującą był właściciel pojazdu będzie musiał uiścić całość wypłaconego odszkodowania. Jednak jeżeli sprawcą szkody była inna osoba niż właściciel pojazdu, odpowiada ona razem z właścicielem solidarnie za wyrządzoną szkodę. Sumą wypłaty podzielą się po połowie.

Czy można odwołać się od regresu?

Czasem niesłusznie można zostać osądzonym o ucieczkę z miejsca zdarzenia. Może zdarzyć się sytuacja, w której kierowca nawet nie zauważył, że uszkodził czyjś pojazd i odjechał. Wtedy po otrzymaniu wezwania do zapłaty regresu należy odwołać się i spróbować udowodnić, że ucieczka nie była umyślna.

Można także wnioskować o rozłożenie kwoty regresu na raty lub umorzenie części ze względu na trudną sytuację finansową lub inną. Jednak trzeba ją udowodnić.

Regres w ubezpieczeniach mieszkaniowych

Nie tylko w ubezpieczeniach komunikacyjnych występuje regres. Jeżeli ktoś zalał mieszkanie sąsiadom, a nie posiada swojej polisy OC w życiu prywatnym, może spodziewać się wezwania do zapłaty towarzystwa ubezpieczeniowego poszkodowanego sąsiada. Sąsiad zgłosi roszczenie ze swojej polisy. Towarzystwo ustali okoliczności szkody. Jeżeli okaże się, że zalanie to wyłączna wina sąsiada z góry, wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, jednak o jego zwrot zwróci się do sąsiada, z którego winy nastąpiło zdarzenie.

Przykład:

Pani Janina na osiedlowym parkingu zarysowała inny samochód, wyjeżdżając ze swojego miejsca parkingowego. Spanikowała i odjechała, w samochodzie poszkodowanego nikogo nie było. Poszkodowany zgłosił sprawę na policję, bowiem inna sąsiadka widziała, że to pani Janina uszkodziła pojazd. Pani Janina przyznała się do winy, jednak po jakimś czasie otrzymała wezwanie do zapłaty za likwidację szkody poszkodowanego. Towarzystwo ubezpieczeń, w którym kupiła polisę OC wypłaciło odszkodowanie poszkodowanemu, a roszczenia regresowe zostały skierowane do pani Janiny. Niestety Pani Janina musiała zapłacić, ponieważ uciekła z miejsca zdarzenia.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments