Składka ubezpieczenia

Składka ubezpieczeniowa to cena polisy za określony w umowie okres i zakres ochrony. Wysokość składki ubezpieczenia zależy od wielu czynników, jednak głównym determinantem ceny jest ryzyko ubezpieczeniowe. Sposób i termin zapłaty składki zależą od umowy pomiędzy ubezpieczonym, a towarzystwem ubezpieczeniowym. Może być ona płatna z góry lub w ratach miesięcznych czy kwartalnych.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

Składka ubezpieczeniowa w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych zależy zarówno od zakresu ochrony, jak i ryzyka wystąpienia zdarzeń objętych ochroną.

Wysokość składki ubezpieczenia OC ustalana jest przede wszystkim na podstawie:

  • wieku i doświadczenia kierowcy – najwięcej płacą za polisy młodzi i niedoświadczeni właściciele samochodów, którzy niedawno odebrali prawo jazdy. Wraz z wiekiem i stażem bezkolizyjnej jazdy cena ubezpieczenia dla kierowcy będzie spadać,
  • miejsca zamieszkania właściciela pojazdu – ubezpieczyciele ustalają ryzyko wystąpienia kolizji czy wypadku w danym regionie, m.in. na podstawie statystyk policyjnych i natężenia ruchu drogowego,
  • historii ubezpieczenia kierowcy/ posiadacza auta – towarzystwo bierze pod uwagę okres ubezpieczenia oraz spowodowane w tym czasie przez kierowcę szkody,
  • danych pojazdu (m.in. marki, modelu, wieku, przebiegu samochodu),
  • pojemności silnika – to kolejny czynnik mający znaczny wpływ na cenę polisy. Zasada jest jednokierunkowa, im wyższa pojemność silnika, tym wyższa może być składka OC.

Wpływ na cenę innego ubezpieczenia komunikacyjnego mogą mieć także dodatkowe czynniki, takie np. jak:

  • wartość rynkowa pojazdu (w AC),
  • suma ubezpieczenia (w AC sumą ubezpieczenia jest właśnie wartość pojazdu),
  • rodzaj ochrony (typ produktu).

Uwaga! Każdy zakład ubezpieczeń może posługiwać się własnym taryfikatorem. Różnice w naliczaniu składek szczególnie widoczne są w ofertach ubezpieczenia obowiązkowego OC oraz dobrowolnego AC. Dla identycznego profilu kierowcy oraz marki samochodu wysokość składki ubezpieczeniowej może różnić się w poszczególnych firmach nawet o kilkaset złotych.

Porównaj składki OC/AC kilkunastu firm

Czy opłacenie składki ma wpływ na rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej?

Większość ubezpieczycieli zaznacza w swoim OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia), że ochrona ubezpieczeniowa zacznie obowiązywać w dniu określonym w umowie, ale nie wcześniej niż po opłaceniu polisy (całości lub pierwszej raty składki), chyba że strony umowy uzgodniły inaczej.

Co się stanie jeśli nie opłacę składki ubezpieczenia?

W przypadku obowiązkowego OC, brak pierwszej wpłaty może spowodować anulowanie umowy. Większość towarzystw pozostawia jednak aktywną polisę i wysyła do klienta stosowne upomnienie (w przypadku braku reakcji nawet windykuje klienta). Jeśli właściciel pojazdu nie opłaci kolejnej raty składki, ochrona ubezpieczeniowa nadal działa i może ustać dopiero na koniec okresu wyznaczonego w umowie. Klient, który zalega z płatnością, może jednak zostać obciążony odsetkami, będzie wpisany na listę dłużników, a w ostateczności windykowany.

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę po upływie określonego w umowie czasu. Zwykle klient ma 7 dni na zapłacenie składki od momentu otrzymania wezwania do zapłaty.

Komu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej?

Zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony obowiązuje w przypadku wszystkich umów dobrowolnych, np. AC, ASS, NNW. Otrzymasz także odpowiednie wyrównanie, jeśli wcześniej rozwiążesz umowę obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Pamiętaj jednak, że jest to możliwe tylko w ściśle określonych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK przypadkach.

Przykładowo, nie możesz wypowiedzieć OC po sprzedaży auta. To prawo przysługuje tylko nabywcy pojazdu i dopiero po złożeniu przez niego wypowiedzenia OC możesz otrzymać zwrot składki (ale za okres od dnia wpłynięcia do zakładu ubezpieczeń dokumentu wypowiedzenia do dnia określonego w umowie jako ostatni dzień ochrony).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments