Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu to całkowite lub częściowe uszkodzenie narządu lub układu, powodujące jego trwałą dysfunkcję, w skutek wypadku lub zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. W obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych np. NNW uszczerbek na zdrowiu może powstać w wyniku wypadku, czyli zdarzenia nieprzewidzianego, nagłego i niezależnego od woli ubezpieczonego, czy ubezpieczyciela.

Jak obliczana jest suma ubezpieczenia NNW?

Decydując się na wykup dodatku ubezpieczenia NNW warto przyjrzeć się katalogowi wypłacanych świadczeń przez ubezpieczyciela w zależności od rodzaju uszczerbku. Ważną kwestia jest również miejsce zdarzenia, czy oraz fakt, czy ochroną objęci są również pasażerowie.

Suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, będzie określać maksymalną kwotę odszkodowania. Zazwyczaj 100 % sumy ubezpieczenia wypłacane jest w wyniku śmierci ubezpieczonego. Każde zdarzenie pomniejsza sumę ubezpieczeniową. Przykładowo kierowca w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu określanego przez lekarza na poziomie 20 %. Wypłata z odszkodowania obniży więc sumę gwarancyjną na kolejne zdarzenia. Jeśli poszkodowany dozna w okresie ubezpieczenia kolejnych uszczerbków na zdrowiu – suma wypłat z odszkodowania nie przekroczy 100 %.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments