Wypowiedzenie ubezpieczenia

Wypowiedzenie ubezpieczenia to możliwość, jaką ma ubezpieczony, jeżeli nie chce już korzystać z ochrony swojego aktualnego ubezpieczyciela. Jest prawem wynikającym z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Na czym polega wypowiedzenie polisy z art. 28?

W ustawie są określone trzy rodzaje wypowiedzenia. Każdy z nich w innym artykule. Pierwszym z nich jest wypowiedzenie aktualnej polisy, aby nie wznowiła się automatycznie na nowy okres ochrony. Ubezpieczony ma prawo wypowiedzieć ją najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

Na czym polega wypowiedzenie z art. 28a?

Jeżeli ubezpieczony zapomni o ubezpieczeniu pojazdu i polisa wznowi się automatycznie, zgodnie z ustawą, może znaleźć korzystniejszą ofertę i wykupić polisę u nowego ubezpieczyciela. Wtedy, tego samego dnia, którego zawarł nową polisę, musi wypowiedzieć tę wznowioną automatycznie. Czyni to właśnie na postawie art. 28a.

Na czym polega wypowiedzenie z art. 31?

Ostatnim przypadkiem jest wypowiedzenie polisy zbywcy pojazdu. Jeżeli ktoś kupił pojazd, zostało mu także przekazane obowiązkowe ubezpieczenie OC. W przypadku, gdy polisa została podzielona na raty lub towarzystwo zrobi rekalkulację składki, nowy właściciel może zawrzeć nową polisę, korzystniejszą dla siebie i zrezygnować z tej polisy zbywcy. Do tego rodzaju wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna-sprzedaży lub fakturę.

Co powinno zawierać wypowiedzenie?

Dokument wypowiedzenia musi zawierać pewne informacje. Nie wpisanie ich może skutkować odrzuceniem przez towarzystwo podczas rozpatrywania i brakiem skuteczności wypowiedzenia, a co za tym idzie brakiem zamknięcia polisy. Na dokumencie musi się znaleźć:

  • data i miejsce,
  • dane ubezpieczonego (imię, nazwisko, adres),
  • dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN),
  • dane towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • numer wypowiadanej polisy,
  • podstawa prawna (artykuł, z którego wypowiadana jest polisa),
  • czytelny podpis ubezpieczonego.

Jak złożyć wypowiedzenie polisy?

Wypowiedzenie należy złożyć osobiście w placówce firmy ubezpieczeniowej, wysłać pocztą tradycyjną lub wysłać skan mailem na adres towarzystwa ubezpieczeniowego. W każdym w tych przypadków liczy się data złożenia lub wysłania. Należy zachować potwierdzenia, aby w razie ewentualnego zagubienia dokumentów, okazać dowód złożenia i zamknąć polisę z właściwą datą.

Czy mogę odstąpić od umowy ubezpieczenia?

Jeżeli ubezpieczony wykupi polisę i chce z niej zrezygnować, może od niej odstąpić. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od zakupu, a osoba fizyczna 30 dni. Umowy dobrowolne zawierane telefonicznie lub online można rozwiązać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Przykład:

Pan Krzysztof dostał przypomnienie o zbliżającym się końcu okresu ubezpieczenia swojego samochodu. Kwota jaką otrzymał była dość wysoka, dlatego zdecydował się na szukanie innych ofert. Znalazł dużo korzystniejszą, dlatego postanowił ją zawrzeć i wypowiedzieć aktualną polisę, aby się nie wznowiła automatycznie. Wypełnił wypowiedzenie, podpisał, zeskanował i wysłał mailem do biura obsługi klienta towarzystwa ubezpieczeniowego na tydzień przed końcem ochrony, więc zrobił to we właściwym terminie i jego polisa została zamknięta.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments