Przejęcie wraku samochodu

Przejęcie wraku samochodu to sytuacja, w której ubezpieczyciel zajmuje się sprzedażą pozostałości po samochodzie, który uległ szkodzie całkowitej. Nie jest to obligatoryjne, ale ubezpieczony ma prawo do przekazania tego ubezpieczycielowi. Rekomenduje to Komisja Nadzoru Finansowego.

Co zrobić z samochodem po szkodzie całkowitej?

Jeżeli dojdzie do zdarzenia, w którym rzeczoznawca orzeknie szkodę całkowitą, może być to z OC sprawcy lub z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie ubezpieczonemu, odejmując wartość pozostałości, czyli wraku. Ubezpieczony może zrobić z wrakiem co chce, może sprzedać komuś na części lub złomować. Nie zawsze jednak kwota, jaką ubezpieczyciel wyliczy, że warty jest wrak, będzie taka sama, jaką ubezpieczony otrzyma, sprzedając go na własną rękę. Należy pamiętać, że jeżeli łączna wartość samochodu wynosiła 20 000 zł, ubezpieczyciel orzekł, że wrak jest warty 5 000 zł nie znaczy to, że ubezpieczonemu uda się sprzedać go za 5 000 zł. Dlatego warto skorzystać, z tego, aby to firma ubezpieczeniowa zajęła się sprzedażą wraku, a ubezpieczonemu wypłaciła wartość całego pojazdu, czyli  w tym przypadku 20 000 zł.

Szkoda całkowita z OC sprawcy a autocasco

Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne. Zakres jest różny w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Dlatego także szkoda całkowita inaczej jest definiowana. W jednym towarzystwie szkoda całkowita może być stwierdzona, gdy koszt naprawy wynosi 70% i więcej wartości samochodu  w stanie nieuszkodzonym, a w innym może być to 80%. Częściej także zdarza się, że przy szkodzie całkowitej z AC ubezpieczyciel nie chce przejmować wraku. Inaczej jest w przypadku szkody całkowitej z OC sprawcy. OC jest to ubezpieczenie obowiązkowe i w tym przypadku szkoda całkowita może być stwierdzona, jeżeli koszt naprawy pojazdu przekraczałby wartość pojazdu sprzed szkody.

Na jakiej podstawie ubezpieczyciel może przejąć wrak?

Zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 3 ustawy z 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia należy do czynności ubezpieczeniowych. Wraki samochodów spełniają warunki wymienione w ustawie.

Sprzedaż czy złomowanie?

Jeżeli ubezpieczony zdecyduje się na samodzielne pozbycie się wraku, musi pamiętać, że złomowanie legalnie może nastąpić tylko w stacji demontażu pojazdów. Po otrzymaniu zaświadczenia o demontażu, ubezpieczony powinien zgłosić ten fakt do wydziału komunikacji, aby wyrejestrować samochód. Wtedy też będzie mógł zgłosić się do ubezpieczyciela o zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony OC. Jeżeli jednak, zamiast zaświadczenia o demontażu, firma wystawi fakturę lub umowę kupna sprzedaży nie będzie możliwości zwrotu składki OC. Warto o tym pamiętać, aby nie być potem niemile zaskoczonym.

Przykład:

Pan Andrzej wykupił polisę autocasco na swój pojazd. W trakcie trwania polisy doszło do uszkodzenia pojazdu. Rzeczoznawca orzekł szkodę całkowitą. Panu Andrzejowi wypłacono odszkodowanie, odejmując od tego cenę wraku. Pan Andrzej poprosił ubezpieczyciela, aby zajął się sprzedażą wraku, jednak ten nie zgodził się. Pan Andrzej musiał sam zająć się sprzedażą pozostałości po swoim samochodzie. Wystawił na aukcji internetowej i na szczęście udało mu się znaleźć klienta.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments