Kilometrówka 2024 – nowe stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Kilometrówka – sprawdź stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Pracownicy, którzy wykorzystują samochody w celach służbowych, mogą być uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych za wykonane przejazdy – jest to znane jako kilometrówka. Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiły zmiany w zakresie obowiązujących limitów. Takie same stawki obowiązują w przypadku kilometrówki w 2024 r. Sprawdź, czy przysługuje Ci świadczenie.

Prawie każdy przedsiębiorca korzysta z samochodów w prowadzonej działalności. Czasami robi to sam, a czasami pracownicy (na jego zlecenie), wykorzystują prywatne pojazdy do wykonywania określonych zadań w firmie. Kiedy pracodawca może pokryć koszty związane z użytkowaniem samochodów służbowych? To zależy od wielu czynników.

Prawo pozwala m.in. na odliczenie pełnej kwoty od podatku dochodowego i poniesionych kosztów związanych z podróżą służbową. W tym przypadku warunkiem jest prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Wyjaśniamy, jak działa zwrot kosztów za kilometrówkę, jakie stawki są określone przez prawo w 2024 r. i jak są ustalane zwroty za podróże służbowe.

Czym jest zwrot kosztów za kilometrówkę?

Przyjmijmy, że jesteś właścicielem samochodu osobowego i używasz go w celach służbowych, np. wyjeżdżasz na delegacje lub na spotkania z klientami. W takim przypadku masz prawo otrzymać zwrot kosztów od pracodawcy za korzystanie ze swojego samochodu w celach służbowych (tzw. rozliczenie kilometrówki).

Uwaga! Zwrot kosztów za kilometrówkę nie dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, ale także motocykli i motorowerów, które nie są własnością pracodawcy.

Warunki i sposób zwrotu kosztów wymuszają prowadzenie przez pracodawcę precyzyjnej ewidencji przebiegu pojazdu. W specjalnym rejestrze zapisywane są trasy podróży wraz z detalami, takimi jak:

 • liczba przejechanych kilometrów,
 • cel podróży,
 • data podróży.

Wypłata zwrotu następuje po dostarczeniu przez pracownika raportu z podróży służbowej.

Warto podkreślić, że samochody ciężarowe są wyłączone z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Tego rodzaju pojazdy zazwyczaj są wykorzystywane w celach służbowych, więc nie ma konieczności dodatkowego monitorowania tego aspektu. Przedsiębiorcy nie są zobligowani do prowadzenia rejestru przebiegu pojazdu, aby móc odliczyć poniesione koszty.

Samochód ciężarowy (w kontekście podatku VAT) to pojazd o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Kto jest zobligowany do prowadzenia zwrotu kosztów za kilometrówkę?

Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych aktów prawnych od stycznia 2019 roku określa, że obowiązek prowadzenia zwrotu kosztów za kilometrówkę dla celów podatku PIT został zniesiony. Co to oznacza w praktyce?

Podatnicy nie muszą prowadzić dwóch oddzielnych ewidencji przebiegu pojazdu, ponieważ ewidencja dla celów podatku VAT zawiera już wszystkie niezbędne elementy ewidencji dla celów podatku PIT. W 2019 roku, poprzez rozporządzenie ministra infrastruktury, wprowadzono stały limit wydatków związanych z wykorzystaniem samochodów prywatnych w ramach działalności gospodarczej.

Limit ten wynosi 20% kosztów firmowych, obejmując m.in. wydatki na:

Ewidencja przebiegu pojazdu nie jest wymagana wtedy, gdy przedsiębiorca pokrywa wydatki na rzecz pracowników za pomocą miesięcznego ryczałtu pieniężnego.

Dotyczy to sytuacji, gdy osoby zatrudnione korzystają ze swoich własnych samochodów do celów firmowych, a związane z tym koszty rozliczane są na zasadzie określonego ryczałtu. W tym przypadku nie obejmują one:

 • podróży zagranicznych, gdzie koszty przekraczają określoną kwotę za 1 km przebiegu pojazdu,
 • podróży lokalnych, gdzie koszty przekraczają miesięczny ryczałt pieniężny lub stawki za 1 km przebiegu pojazdu.

Wysokość stawek regulują odrębne przepisy. Ewidencja przebiegu pojazdów jest wymagana w przypadku samochodów wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych, aby umożliwić odliczenie 100% kosztów związanych z ich eksploatacją jako koszty firmowe.

Dotyczy to:

 • samochodów, które są zaliczane do środków trwałych przedsiębiorstwa,
 • samochodów używanych na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy.

Jak prezentują się stawki?

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Kilometrówka w roku 2024 – jakie są stawki?

Od 17 stycznia 2023 roku obowiązują nowe stawki kilometrówki ustalone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Nie uległy one zmianie w 2024 roku. Dla różnych pojazdów są one następujące:

 • 0,89 zł dla samochodu osobowego o pojemności silnika do 900 cm3,
 • 1,15 zł dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3,
 • 0,69 zł dla motocykla,
 • 0,42 zł dla motoroweru (skutera).

To maksymalne kwoty, które pracodawca może pokryć za wykorzystanie pojazdów do celów służbowych.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku nastąpiła pierwsza zmiana stawek kilometrówki od 16 lat. Wpływ na tę decyzję miała inflacja i wzrost kosztów eksploatacji samochodów. Dużą część tych kosztów stanowi paliwo, którego ceny w ostatnim czasie znacząco się wahały.

Jakie czynniki wpływają na wysokość zwrotu kosztów za kilometrówkę pracownika?

Na wysokość zwrotu za wykorzystanie samochodu prywatnego w celach służbowych wpływają następujące czynniki:

 • liczba przejechanych kilometrów,
 • rodzaj pojazdu,
 • pojemność silnika.

Istnieje specjalna formuła, która umożliwia obliczenie odpowiedniej kwoty zwrotu.

Jak wyliczyć wysokość zwrotu za kilometrówkę?

Aby prawidłowo obliczyć koszt używania samochodu do celów służbowych, należy uwzględnić kilka kluczowych elementów, zależnie od tego, kto ubiega się o zwrot.

Jakie informacje powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu pracodawcy?

Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów odliczenia 100% VAT i 100% kosztów związanych z pojazdem powinna zawierać:

 • numer rejestracyjny samochodu,
 • data rozpoczęcia i zakończenia ewidencji,
 • licznik przebiegu pojazdu na początku ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na zakończenie ewidencji.

Dodatkowo muszą być uwzględnione informacje o osobach prowadzących pojazd, wraz z datami, celami podróży, opisem trasy oraz liczbą przejechanych kilometrów.

Jakie informacje powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu pracownika?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona przez pracowników powinna zawierać:

 • imiona i nazwisko osoby korzystającej z pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • opis trasy,
 • data i cel podróży,
 • liczba przejechanych kilometrów,
 • stawka za 1 km przebiegu,
 • kwota wynikająca z mnożenia liczby przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu,
 • podpis pracodawcy oraz jego dane.

Wzór obliczenia kosztów za kilometrówkę

Obliczanie kosztów używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów w celach służbowych jest stosunkowo łatwe. Wystarczy pomnożyć liczbę przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km odpowiednią dla danego pojazdu.

Równanie ma postać:

kwota zwrotu = liczba przejechanych kilometrów * stawka za 1 km przebiegu samochodu prywatnego

Przykład: Pod koniec czerwca Karol zgłosił pracodawcy, że wykorzystywał do celów służbowych swój samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 900 cm3. Wyznaczona kilometrówka pokazała, że przejechał 300 km. Aby obliczyć kwotę zwrotu, pomnożył 300 km * 1,15 zł (aktualna stawka kilometrówki w 2024 roku). Wynika z tego, że Karol otrzyma zwrot w wysokości 345 zł.

Jakie wydatki można uwzględnić w ramach kilometrówki?

W przypadku rozliczenia kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego w celach służbowych pracownik nie musi dostarczać specjalnej dokumentacji potwierdzającej wydatki, takiej jak faktury za paliwo czy usługi serwisowe. Rodzaj poniesionych kosztów nie ma więc większego znaczenia. Ich zwrot jest oparty na ryczałcie obliczanym na podstawie kilometrówki.

Warto pamiętać! Koszt podatkowy dla pracodawcy nie może przekroczyć kwoty wskazanej przez pracownika w oświadczeniu do kilometrówki.

W praktyce można uwzględniać koszty takie jak paliwo, usługi serwisowe (np. w przypadku awarii w trakcie podróży) oraz części zamiennych.

Czy firma może ustalić indywidualne stawki kilometrówki pracownika?

Przedsiębiorstwo ma możliwość ustalenia wyższych stawek za przebieg pojazdu niż te określone prawnie. Jednakże taki krok niesie ze sobą skutki podatkowe i ubezpieczeniowe.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wyraźnie określa, że pracodawca, który wypłaca pracownikowi zwrot kosztów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, może odliczyć jedynie tyle, ile wynosi stawka wskazana w przepisach. Przekroczenie tej kwoty będzie podlegać opodatkowaniu (PIT lub CIT). Pracodawca będzie zobowiązany do opodatkowania nadwyżki z zysku netto.

Podsumowanie

 • Kilometrówka to sposób rozliczenia kosztów związanych z użytkowaniem prywatnego pojazdu w celach służbowych.
 • Kwota kilometrówki zazwyczaj jest obliczana na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu (choć istnieje też ryczałtowy zwrot kosztów).
 • Ewidencja przebiegu pojazdu nie jest wymagana dla samochodów ciężarowych.
 • Stawki kilometrówki zmieniły się po raz pierwszy od 16 lat, od 17 stycznia 2023 roku. W 2024 r. nie ulegną one zmianie.

Kilometrówka 2024 – FAQ

 1. Jakie jest różnica między kilometrówką a ryczałtem w firmie?

  Ryczałt za samochód jest wypłacany regularnie, gdy można z góry określić, że pracownik będzie pokonywał określoną liczbę kilometrów w podróżach służbowych swoim prywatnym pojazdem. Kilometrówka natomiast dotyczy rozliczenia kosztów po każdej pojedynczej podróży.

 2. Czy zwrot kosztów za kilometrówkę pracownika może mieć ograniczenie?

  Tak, zwrot kosztów za kilometrówkę pracowniczą ma limit w przypadku podróży lokalnych. Limit ten jest uzależniony od liczby mieszkańców w miejscu zatrudnienia pracownika. Na przykład, dla miejscowości z populacją między 100 tys. a 500 tys. ograniczenie wynosi 500 km.

 3. Czy stawki kilometrówki 2024 zależą od rodzaju pojazdu?

  Tak, różne stawki obowiązują dla różnych pojazdów, w tym motocykli i motorowerów. Wartość zwrotu zależy także od pojemności silnika. Dla samochodów granicą jest pojemność 900 cm3.

 4. Jaka jest stawka kilometrówki 2024 za 1 km przejechany samochodem prywatnym?

  Dla samochodów o pojemności silnika do 900 cm3 stawka wynosi 0,89 gr. za 1 km. Dla pojazdów o pojemności silnika powyżej 900 cm3 jest to 1,15 zł. za 1 km.

 5. Czy firma może samodzielnie ustalić wysokość zwrotu kosztów za kilometrówkę pracownika?

  Tak, jednak taki krok ma konsekwencje podatkowe. Pracodawca, który ustali wyższą stawkę niż przewidziana prawem, musi opodatkować nadwyżkę (PIT lub CIT).

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments