Szkoda całkowita

Szkoda całkowita, to szkoda, w której wartość naprawy przewyższa wartość uszkodzonego pojazdu lub naprawa jest nieopłacalna.  Innymi słowy jeśli koszty naprawy są zbyt duże lub kłopotliwe ze względu na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku, ubezpieczony może w ramach likwidacji szkody otrzymać wyłącznie świadczenie pieniężne.

Kiedy występuje szkoda całkowita?

W ramach ubezpieczenia OC szkoda całkowita wystąpi wówczas, gdy koszt naprawy nie przekroczy 100 % wartości pojazdu w dniu wystąpienia szkody. Wówczas właściciel ma prawo podjąć decyzję, czy naprawa zostanie wykonana jako szkoda częściowa, a auto będzie naprawione, czy uznana jako szkodę całkowitą i właściciel otrzyma świadczenie pieniężne w ramach likwidacji szkody całkowitej.

Odmiennie wygląda likwidacja szkody całkowitej w ramach ubezpieczenia autocasco. W zależności od zapisów umowy ubezpieczeniowej szkoda całkowita wystąpi wówczas, gdy koszt naprawy przekroczą pewien poziom wartości pojazdu z dnia powstania szkody. Towarzystwa ubezpieczeniowe same określają poziom szkody całkowitej – najczęściej spotykamy w umowach poziom  powyżej 70 % wartości pojazdu.

Różnie też wypłacana jest i obliczana szkoda całkowita w ramach autocasco. Jeśli w umowie określona suma ubezpieczeniowa była sumą stałą, wówczas poszkodowany otrzyma kwotę równowartości pojazdu z dnia zawarcia umowy AC. Jeśli mamy do czynienia ze zmienną sumą ubezpieczeniową, odszkodowanie w ramach likwidacji szkody całkowitej będzie określone na podstawie wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments