Komu i kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia OC?

kobieta oblicza zwrot składki OC

Umowa OC może zostać rozwiązana przed terminem tylko w ściśle określonych przypadkach. Ubezpieczyciel ma wówczas obowiązek zwrócić właścicielowi pojazdu część składki OC. Podpowiadamy, kiedy będzie przysługiwać Ci taki zwrot.

Aby wcześniej zakończyć lub wypowiedzieć umowę OC, właściciel pojazdu musi powołać się na jedną z sytuacji wskazanych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych lub na prawo konsumenta. Dla ubezpieczyciela otrzymanie takiego wniosku od klienta wiąże się z koniecznością rozliczenia ze składki ubezpieczenia OC. Inaczej mówiąc, firma ubezpieczeniowa musi zwrócić część składki za okres, przez który nie udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy przysługuje zwrot składki ubezpieczenia OC?

Okoliczności, w których kierowca może ubiegać się o zwrot składki, określają przepisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ustawy o prawach konsumenta (odstąpienie od umowy zawartej na odległość).

Klient towarzystwa ubezpieczeniowego otrzyma zwrot niewykorzystanej składki, gdy:

1) nabywca pojazdu złoży wypowiedzenie umowy zbywcy – zwrot składki przysługuje poprzedniemu właścicielowi,

2) właściciel pojazdu wypowie umowę i posiadacz pojazdu utraci posiadanie na jego rzecz (przypadek określony w art. 31 ust. 4) – zwrot składki otrzyma posiadacz, który wykupił polisę OC,

3) pojazd mechaniczny zostanie wyrejestrowany lub jego właściciel udokumentuje trwałą i zupełną jego utratę,

4) zostanie złożone odstąpienie od umowy zawartej na odległość,

5) nastąpi odstąpienie od umowy z powodu niezarejestrowania pojazdu przeznaczonego do jazd testowych (art. 29 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych),

6) umowa zostanie rozwiązana po uchyleniu decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu (pojazdy do jazd testowych).

W każdym z tych przypadków dochodzi do rozwiązania umowy ubezpieczenia OC, a zatem ubezpieczyciel musi rozliczyć się z pobranej od klienta składki.

Jak uzyskać zwrot z ubezpieczenia OC po wyrejestrowaniu pojazdu?

Do wyrejestrowania samochodu może dojść tylko w ściśle określonych sytuacjach wymienionych w przepisach. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu będzie zasadny po:

 • kradzieży samochodu,
 • wywozie lub sprzedaży auta za granicę,
 • kasacji samochodu lub jego trwałym zniszczeniu (np. w pożarze),
 • przekazaniu auta do stacji demontażu pojazdów,
 • wycofaniu auta z obiegu.

Po wyrejestrowaniu samochodu będziesz mógł starać się o zwrot niewykorzystanej części składki. Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek zwrócić pieniądze za okres od dnia wyrejestrowania auta do zakończenia umowy. Aby otrzymać należne środki wystarczy poinformować towarzystwo o utracie/sprzedaży auta i potwierdzić to odpowiednim dokumentem (np. zaświadczeniem o złomowaniu).

Jak odstąpić od umowy OC zawartej na odległość i odzyskać zapłaconą składkę?

Dziś ubezpieczenie OC oraz dodatkowe polisy komunikacyjne można zakupić bez wychodzenia z domu. Ubezpieczenie można nabyć w rozmowie z konsultantem lub poprzez kalkulator OC/AC. Zawarcie umowy na odległość wiąże się dla klienta z dodatkowymi prawami. Mowa tu o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia.

Po odstąpieniu od umowy ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić część składki, proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony. Aby otrzymać zwrot składki, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Czy można otrzymać zwrot składki po wypowiedzeniu umowy OC automatycznie przedłużonej?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje mechanizm chroniący kierowcę przed utratą ochrony ubezpieczeniowej. To tzw. automatyczne przedłużenie OC. Ma ono miejsce, gdy poprzednia umowa OC została zawarta na okres 12 miesięcy (uwaga! nie dotyczy to polisy zbywcy pojazdu). Czasami jednak wznowienie ochrony na kolejny rok działa na naszą niekorzyść. Na przykład, gdy ubezpieczymy samochód w innym towarzystwie i zapomnimy wypowiedzieć poprzednią umowę.

Na szczęście OC automatycznie przedłużone możemy wypowiedzieć, a polisy nie musimy opłacać (ewentualnie tylko za czas korzystania z ochrony). Nawet jeśli wcześniej uregulujemy składkę, ubezpieczyciel będzie miał obowiązek zwrócić nam wpłacone środki.

Uwaga! Wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy OC nie oznacza, że ubezpieczyciel zwróci nam całość kwoty wpłaconej tytułem składki. Będzie miał on prawo pobrać opłatę za ten czas, w którym udzielał ochrony. W Twoim interesie jest zatem wypowiedzieć taką umowę jak najszybciej.

Przykład: Pan Adam znalazł tańsze ubezpieczenie OC w innej firmie niż dotychczasowa i zapomniał wypowiedzieć obecną umowę. Po kilku dniach od rozpoczęcia nowego okresu ochrony otrzymał wezwanie do zapłaty polisy wznowionej automatycznie. Po drugim monicie opłacił składkę. Tymczasem wyjściem z sytuacji było wypowiedzenie umowy. Pan Adam nie stoi jednak na straconej pozycji. Po pisemnym wypowiedzeniu OC (może to zrobić w dowolnym momencie) otrzyma od ubezpieczyciela zwrot wpłaconych środków. Ponieważ wypowiedzenie OC trafi do ubezpieczyciela już po starcie polisy, będzie miał on prawo do potrącenia części składki za wykorzystany okres ochrony.

Czy można otrzymać zwrot składki z tytułu posiadania podwójnego OC?

Jeśli zdarzy się, że przez przypadek podpiszemy dwie umowy OC na ten sam okres ochrony, w tej samej firmie (np. odnowimy polisę u agenta i kupimy OC przez Internet) i opłacimy obie polisy, będziemy mogli zwrócić się do towarzystwa o zwrot jednej składki. Zgodnie z przepisami, ubezpieczyciel nie może pobrać od nas dwóch składek z tytułu ochrony tego samego auta.

Sytuacja zmienia się jednak, gdy ubezpieczymy samochód w dwóch różnych towarzystwach. Wówczas każdy z ubezpieczycieli będzie miał prawo egzekwować od nas zapłatę należnej składki.

Co ze zwrotem składki OC po sprzedaży auta?

Ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu, a nie do konkretnego kierowcy. To z kolei powoduje, że przy sprzedaży pojazdu zostaje ono automatycznie przekazane nowemu właścicielowi. Ma on dwie możliwości:

 • korzystać z przejętego ubezpieczenia do końca trwania umowy – taka umowa nie przedłuży się automatycznie,
 • wypowiedzieć umowę – wówczas musi samodzielnie zakupić ubezpieczenie OC.

Drugie rozwiązanie jest korzystne dla sprzedawcy samochodu. Jeżeli nabywca pojazdu zrezygnuje z OC zbywcy, poprzedni właściciel auta otrzyma zwrot niewykorzystanej składki.

Pamiętaj, że inne zasady zwrotu składki OC obowiązują gdy dojdzie do rekalkulacji składki. Rekalkulacja to ponowne wyliczenie składki OC przez ubezpieczyciela, biorąc pod uwagę czynniki, które uległy zmianie (np. zmiana właściciela auta z powodu jego sprzedaży). Nie zawsze rekalkulacja składki oznacza dopłatę – czasem klient może liczyć na zwrot środków. Wówczas zwrot składki przypadnie nowemu właścicielowi pojazdu.

Przykład: Pan Mariusz ma 20 lat i po roku postanowił sprzedać otrzymany w darowiźnie samochód, aby kupić nowy model. Wystawione przez niego na sprzedaż auto kupiła 62-letnia pani Anna. Kobieta zwróciła się do ubezpieczyciela z wnioskiem o rekalkulację składki, w efekcie czego otrzymała zwrot w wysokości 882 zł.

Jak obliczyć zwrot z ubezpieczenia OC?

Obowiązujące przepisy w kwestii zwrotu ubezpieczenia OC są proste i prokonsumenckie. Ubezpieczyciel ma prawo do wynagrodzenia wyłącznie za dni, gdy udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Aby obliczyć wysokość zwrotu ubezpieczenia OC, wystarczy podzielić wysokość składki ubezpieczeniowej przez liczbę dni w roku (365 lub 366), a następnie uzyskany wynik pomnożyć przez liczbę dni, przez które ubezpieczyciel nie zapewniał ochrony.

Przykład: Pan Adam za ubezpieczenie OC na rok zapłacił 1095 zł. Prawie pół roku później sprzedał samochód, a nowy nabywca nie zdecydował się kontynuować ubezpieczenia. Mężczyzna obliczył, że ubezpieczyciel zapewniał mu ochronę ubezpieczeniową przez 172 dni. Oznacza to, że otrzyma 579 zł tytułem zwrotu ubezpieczenia OC.

Jak wnioskować o zwrot ubezpieczenia OC?

Aby otrzymać zwrot ubezpieczenia OC, należy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Do informacji o utracie/sprzedaży auta (wzór można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych ubezpieczycieli) należy dodać odpowiedni załącznik. Może nim być np.:

 • zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu,
 • umowa kupna-sprzedaży auta,
 • zaświadczenie ze stacji demontażu pojazdów.

Pamiętaj, aby w piśmie skierowanym do firmy ubezpieczeniowej podać numeru rachunku bankowego, na który firma ma przelać środki. Dzięki temu szybciej uzyskasz należność.

Pismo możesz przesłać ubezpieczycielowi na kilka sposobów (m.in. pocztą). Większość firm ubezpieczeniowych otwiera swoim klientom indywidualne konto za pośrednictwem którego można przekazać taką informację.

Uwaga! Jak wspomnieliśmy wcześniej, sprzedaż auta nie oznacza automatycznie zwrotu składki. Towarzystwo odda Ci jej część dopiero wtedy, gdy otrzyma od nabywcy samochodu pisemne wypowiedzenie polisy. Musisz liczyć się również z tym, że nowy właściciel będzie kontynuował umowę. Niestety, wówczas zwrot składki OC nie będzie możliwy.

Przykład 1: Pani Alicja sprzedała samochód i przekazała polisę OC nowemu właścicielowi auta. W ciągu 14 dni od transakcji poinformowała towarzystwo o zmianie posiadacza pojazdu. Dwa miesiące później otrzymała zwrot niewykorzystanej składki za okres od dnia wypowiedzenia umowy przez nabywcę auta do dnia zakończenia okresu ochrony.

Przykład 2: Pan Ireneusz sprzedał samochód i podobnie jak pani Alicja, przekazał stosowną informację o transakcji do towarzystwa ubezpieczeniowego. Nabywca auta postanowił kontynuować umowę OC zawartą przez pana Ireneusza. Mężczyzna nie otrzyma więc zwrotu składki OC.

Jak szybko ubezpieczyciel wypłaci zwrot składki OC?

Kwestię terminu zwrotu ubezpieczenia OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek zwrócić składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia:

 • wypowiedzenia umowy,
 • złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • powzięcia przez ubezpieczyciela informacji o rozwiązaniu umowy – w przypadkach innych niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Mimo że zwrot składki OC powinien nastąpić tak szybko, jak to możliwe, to ubezpieczyciele czasami z nim zwlekają. Może się zdarzyć, że środki na Twoim rachunku bankowym zostaną zaksięgowane np. po 7, 10 czy 12 dniach od przekazania informacji do ubezpieczyciela.

Podsumowanie:

 • Zwrot składki OC przysługuje tylko w ściśle określonych w przepisach przypadkach.
 • Kwotę zwrotu składki OC wylicza się następująco: należy podzielić wysokość składki przez liczbę dni w roku, a wynik pomnożyć przez liczbę dni, przez którą ubezpieczyciel nie będzie już zapewniał ochrony.
 • Firmy ubezpieczeniowe zwracają niewykorzystaną część składki ubezpieczeniowej po otrzymaniu odpowiedniej informacji od właściciela pojazdu (np. o zezłomowaniu auta, kradzieży, sprzedaży). Pismo należy uwiarygodnić przez dołączenie stosownego dokumentu.
 • Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić środki niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od klienta.
Stefania Stuglik

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments