Odmowa wypłaty odszkodowania

Odmowa wypłaty odszkodowania


[Głosów: 3   Average: 5/5]

Wykupienie polisy chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód. Wciąż jednak można natknąć się na informacje o zaniżaniu przez ubezpieczycieli wysokości odszkodowania czy nawet odmowie jego wypłaty. Jeżeli dotknęła Cię taka sytuacja, sprawdź, co możesz zrobić.

Z danych  Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w pierwszym kwartale 2018 r. łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez ubezpieczycieli z OC wyniosły 2,3 mld zł, a z AC 1,3 mld zł. Niestety, spora część kierowców odszkodowań w ogóle nie otrzymała. Jeśli jesteś jednym z nich, możesz skorzystać z wielu narzędzi, za pomocą których skutecznie przekonasz towarzystwo ubezpieczeniowe do zmiany dotychczasowego stanowiska.

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty ubezpieczenia?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) towarzystwa ubezpieczeniowe zamieszczają zapisy o wyłączeniach, czyli sytuacjach, gdy ograniczają swoją odpowiedzialność. W przypadku ubezpieczeń OC towarzystwa ubezpieczeniowe nie odpowiadają za szkody wymienione w art. 38.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, czyli za szkody:

  • w mieniu właściciela, które zostały spowodowane przez kierowcę,
  • w bagażu i ładunkach, które były przewożone za opłatą,
  • w gotówce, biżuterii czy papierach wartościowych,
  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska naturalnego.

Ubezpieczyciel ma też prawo dochodzić od kierowcy zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania np. wówczas, gdy ten wyrządził szkodę umyślnie lub pod wpływem alkoholu.

W przypadku ubezpieczeń AC towarzystwa ubezpieczeniowe nie likwidują szkód, które powstały w wyniku m.in.: rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, dzierżawy pojazdu osobie trzeciej, utraty kluczyków do samochodu i udziału w wyścigach samochodowych. Również szkody powstałe w wyniku użytkowania pojazdu jako środka do odpłatnego przewozu osób czy paczek nie zostaną przez ubezpieczyciela zlikwidowane.

baner Kalkulator-oc-ac.auto.pl

Krok pierwszy – reklamacja

Jeżeli firma ubezpieczeniowa odmawia Ci wypłaty odszkodowania, możesz się odwołać od wydanej decyzji, czyli złożyć reklamację. Na przygotowanie i wysłanie takiego pisma masz najczęściej trzy lata, licząc od dnia otrzymania decyzji ubezpieczyciela, a więc czasu jest sporo. Formalności nie warto jednak odkładać na później, bo z czasem zdarzenie zatrze się w pamięci i trudniej będzie Ci udowodnić swoje racje.

Reklamację najlepiej złożyć w formie pisemnej. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i pozwala złożyć reklamację również drogą elektroniczną. Niektórzy ubezpieczycieli, np. AXA Direct, idą jeszcze dalej i umożliwiają ubezpieczonym złożenie reklamacji ustnie, w rozmowie telefonicznej z pracownikiem. Wszystkie rozmowy są rejestrowane i archiwizowane.

Gdy będziesz sporządzał odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, pamiętaj, aby powołać się na podstawę prawną (ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym). Podaj również numer szkody i uargumentuj swoje stanowisko. Możesz też dodać załączniki w postaci np. cennika z autoryzowanej stacji obsługi, jeżeli spór z ubezpieczycielem dotyczy zaniżenia cen części zamiennych.

Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania, ale termin ten może zostać wydłużony do 60 dni, jeżeli sprawa jest skomplikowana. Wówczas ubezpieczyciel musi Cię poinformować, że korzysta z przysługującego mu prawa do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.

Krok drugi – odwołanie do Rzecznika Finansowego

Mimo prawidłowo napisanej reklamacji i udokumentowania swojego stanowiska może się zdarzyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie zmieni decyzji. Co robić w takiej sytuacji? Możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, który reprezentuje interesy klientów w sporach m.in. z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Z pomocą Rzecznika sprawa może zostać rozwiązana polubownie.

Interwencja Rzecznika Finansowego może skłonić ubezpieczyciela do zmiany zajmowanego dotychczas stanowiska. Rzecznik przeanalizuje bowiem sprawę i sprawdzi, czy decyzja ubezpieczyciela jest zgodna z prawem. Aby jednak Rzecznik mógł włączyć się w sprawę, musisz przejść pierwszy etap, czyli postępowanie reklamacyjne. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z pomocy Rzecznika, prześlij mu całą dotychczas zgromadzoną dokumentację.

Krok trzeci – dochodzenie racji na drodze sądowej

Gdy nie ma szans na polubowne rozwiązanie sprawy z towarzystwem ubezpieczeniowym, pozostaje jeszcze ostateczność w postaci skierowania sprawy na drogą sądową. W przekonaniu sądu do Twoich racji może pomóc posiadanie opinii Rzecznika Finansowego, dlatego też ten środek odwoławczy warto pozostawić na sam koniec.

W czasie postępowania przed sądem każda ze stron będzie musiała przedstawić i uzasadnić swoje stanowisko. W skomplikowanych sprawach najczęściej powoływani są eksperci – biegli sądowi, których opinia często jest dla sądu kluczowa.

Stefania Stuglik
0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments