Odmowa wypłaty odszkodowania – jak postępować?


Kobieta liczy podatek od kupna samochodu
 1. Poszkodowani często spotykają się z odmową wypłaty odszkodowania. Na taką decyzję można złożyć reklamację, czyli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.
 2. Na przygotowanie reklamacji poszkodowany ma 3 lata. Z kolei ubezpieczyciel musi rozpatrzyć otrzymane odwołanie w ciągu 30 dni.
 3. W dochodzeniu odszkodowania pomóc może Rzecznik Finansowy. Aby włączył się on do sprawy, należy mu udostępnić całą korespondencję z ubezpieczycielem.
 4. Jeżeli reklamacja i interwencja Rzecznika Finansowego nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, można złożyć pozew do sądu i dochodzić swoich racji na drodze sądowej.

Wykupienie polisy chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód. Wciąż jednak można natknąć się na informacje o zaniżaniu przez ubezpieczycieli wysokości odszkodowania czy nawet odmowie jego wypłaty. Jeżeli dotknęła Cię taka sytuacja, sprawdź, co możesz zrobić.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w pierwszym kwartale 2019 r. łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez ubezpieczycieli z OC wyniosła 9,5 mld zł, a z AC 5,5 mld zł. Niestety, spora część kierowców odszkodowań w ogóle nie otrzymała. Jeśli jesteś jednym z nich, nie powinieneś się poddawać – możesz skutecznie walczyć o należne Ci odszkodowanie, korzystając z pomocy instytucji działających w Polsce.

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty ubezpieczenia?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) firmy ubezpieczeniowe zamieszczają zapisy o wyłączeniach, czyli sytuacjach, gdy nie będą odpowiadać za wyrządzone przez kierowcę szkody. W przypadku ubezpieczeń OC ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody wymienione w art. 38.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Uzasadniona odmowa wypłaty odszkodowania będzie miała miejsce w przypadku szkód:

 • w mieniu właściciela, które zostały spowodowane przez kierowcę,
 • w bagażu i ładunkach, które były przewożone za opłatą,
 • w gotówce, biżuterii czy papierach wartościowych,
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska naturalnego.

Ubezpieczyciel ma też prawo dochodzić od kierowcy zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania np. wówczas, gdy ten wyrządził szkodę umyślnie lub pod wpływem alkoholu.

W przypadku ubezpieczeń AC towarzystwa ubezpieczeniowe nie likwidują szkód, które powstały w wyniku m.in.: rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, dzierżawy pojazdu osobie trzeciej, utraty kluczyków do samochodu i udziału w wyścigach samochodowych. Również w przypadku szkód powstałych w wyniku użytkowania pojazdu jako środka do odpłatnego przewozu osób czy paczek właściciela pojazdu spotka odmowa wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela.

Jak napisać reklamację, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Jeżeli firma ubezpieczeniowa odmawia Ci wypłaty odszkodowania, możesz się odwołać od wydanej decyzji, czyli złożyć reklamację. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i pozwala złożyć reklamację również drogą elektroniczną. Niektórzy z ubezpieczycieli, np. AXA Direct, idą jeszcze dalej i umożliwiają ubezpieczonym złożenie reklamacji ustnie, w rozmowie telefonicznej z pracownikiem. Wszystkie rozmowy są rejestrowane i archiwizowane.

Jak przygotować reklamację? Możesz skorzystać ze wzoru lub samodzielnie przygotować odwołanie od odmowy wypłaty odszkodowania. W drugim przypadku w piśmie musisz:

 • podać swoje dane osobowe i adresowe,
 • podać dane firmy ubezpieczeniowej,
 • podać numer sprawy – znajdziesz go we wcześniejszej korespondencji z ubezpieczycielem,
 • określić swoje roszczenie – wskaż kwotę, jaką chcesz, aby ubezpieczyciel wypłacił tytułem odszkodowania,
 • przygotować uzasadnienie – podaj wszystkie okoliczności, które przemawiają za Twoim stanowiskiem,
 • podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelane odszkodowanie – w ten sposób nie będziesz musiał czekać na pieniądze.

Odmowa wypłaty odszkodowania jest często spotykana – nie zniechęcaj się. Solidnie uargumentowane odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może skutecznie przekonać firmę ubezpieczeniową do wypłaty świadczenia.

Gdy będziesz sporządzał odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, pamiętaj, aby powołać się na podstawę prawną (ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym). Możesz też dodać załączniki w postaci np. cennika z autoryzowanej stacji obsługi, jeżeli spór z ubezpieczycielem dotyczy zaniżenia cen części zamiennych.

Ile czasu jest na odwołanie od stanowiska ubezpieczyciela?

Na przygotowanie i wysłanie takiego pisma masz najczęściej trzy lata, licząc od dnia otrzymania decyzji ubezpieczyciela. Mimo że czasu jest sporo, to formalności nie warto odkładać na później. Dlaczego? Z czasem zdarzenie zatrze się w Twojej pamięci, trudniej też będzie Ci udowodnić swoje racje.

Zwlekając z napisaniem odwołania (reklamacji), będziesz też dłużej czekał na wypłatę odszkodowania. Jeżeli potrzebujesz pieniędzy na leczenie lub naprawę samochodu, liczy się każdy dzień. Im szybciej ubezpieczyciel otrzyma Twoją reklamację, tym szybciej ustosunkuje się do jej treści.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie reklamacji?

Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania (reklamacji), ale termin ten może zostać wydłużony do 60 dni, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dokładnej analizy. Wówczas ubezpieczyciel musi Cię poinformować, że korzysta z przysługującego mu prawa do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.

Co w sytuacji, w której nie otrzymałeś odpowiedzi na złożoną reklamację w podanym terminie? Możesz przyjąć, że została ona rozpatrzona pozytywnie. Pamiętaj jednak, że na odszkodowaniu nie można się wzbogacić. Jeżeli żądasz więcej, niż będzie wynosić koszt naprawy pojazdu, ubezpieczyciel postąpi słusznie, wypłacając Ci tylko kwotę, jaką przeznaczyłeś na zakup części i opłacenie usługi w warsztacie.

Kiedy przy odmowie wypłaty odszkodowania pomoże Rzecznik Finansowy?

Mimo prawidłowo napisanej reklamacji i udokumentowania swojego stanowiska może się zdarzyć, że firma ubezpieczeniowa nie zmieni swojej decyzji. Co robić w takiej sytuacji? Możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, który reprezentuje interesy klientów w sporach m.in. z towarzystwami ubezpieczeniowymi – wystarczy, że złożysz wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Z pomocą Rzecznika sprawa może zostać rozwiązana polubownie.

Interwencja Rzecznika Finansowego może skłonić ubezpieczyciela do zmiany zajmowanego dotychczas stanowiska. Rzecznik przeanalizuje Twoją dotychczasową korespondencję z firmą ubezpieczeniową, a następnie sprawdzi, czy decyzja ubezpieczyciela jest zgodna z prawem. Aby jednak Rzecznik mógł włączyć się w sprawę, musisz przejść pierwszy etap, czyli postępowanie reklamacyjne. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z pomocy Rzecznika, prześlij mu całą dotychczas zgromadzoną dokumentację.

Może się zdarzyć, że nawet interwencja Rzecznika Finansowego nie spowoduje zmiany stanowiska ubezpieczyciela. Co wówczas? W dalszym ciągu możesz skorzystać z jego pomocy, składając wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego. Jeżeli również ono nie spowoduje korzystnego dla Ciebie obrotu sprawy, Rzecznik Finansowy przygotuje oficjalną opinię z oceną prawną. Przyda Ci się ona, jeżeli zdecydujesz się dochodzić wypłaty odszkodowania przed sądem.

Kiedy iść do sądu, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Gdy nie ma szans na polubowne rozwiązanie sprawy z firmą ubezpieczeniową, pozostaje jeszcze ostateczność w postaci skierowania sprawy na drogą sądową. W przekonaniu sądu do Twoich racji może pomóc wspomniana opinia Rzecznika Finansowego, dlatego też ten środek odwoławczy warto pozostawić na sam koniec.

W czasie postępowania przed sądem każda ze stron będzie musiała przedstawić i uzasadnić swoje stanowisko. W skomplikowanych sprawach najczęściej powoływani są eksperci – biegli sądowi, których opinia często jest dla sądu kluczowa.

Chcesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ale nie możesz sobie na niego pozwolić? Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy – m.in. Federacji Konsumentów. Na terenie Polski działa też ponad 1500 punktów darmowej pomocy prawnej – listę punktów znajdujących się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania znajdziesz na rządowej stronie internetowej Darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x