Jaki jest termin wypłaty odszkodowania OC?

Rzeczoznawca sprawdza dokumenty pojazdu pod zgłoszeniu szkody

Poszkodowani w kolizjach czy wypadkach drogowych często z niecierpliwością oczekują wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. W jakim terminie można się jej spodziewać? Co robić, gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą świadczenia?

Czekasz na odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego? Termin, w jakim ubezpieczyciel powinien dokonać wypłaty odszkodowania, został określony w ustawie – ubezpieczyciele nie mają w tym zakresie dowolności. Ponieważ jednak towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo przesunąć termin wypłaty środków, każdy kierowca powinien znać swoje prawa, aby móc je egzekwować.

Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z OC?

Termin, jaki ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania, określony jest w ustawie i standardowo wynosi 30 dni. Liczy się go od dnia złożenia przez poszkodowanego (uprawnionego) zawiadomienia o szkodzie. W niektórych sytuacjach towarzystwo może jednak wydłużyć ten czas, o ile jest to uzasadnione.

W ciągu wspomnianych 30 dni pracownicy firmy ubezpieczeniowej powinni przeanalizować otrzymaną dokumentację i – gdy uznają, że istnieją podstawy do wypłaty środków – wypłacić odszkodowanie. Proces ten nie zawsze jednak przebiega bezproblemowo. Ponieważ sprawy o wypłatę odszkodowania należą do skomplikowanych, to ustawodawca dopuszcza możliwość przedłużenia przez ubezpieczyciela terminu rozstrzygnięcia sprawy.

Przykład: Pani Maria zgłosiła szkodę ubezpieczycielowi 15 marca 2022 r. W dniu 11 kwietnia 2022 r. kobieta odebrała pismo, z którego dowiedziała się, że zostało przyznane jej odszkodowanie w wysokości 850 zł za szkody spowodowane przez nieuważnego kierowcę na parkingu. Dwa dni później pieniądze zostały zaksięgowane na jej rachunku bankowym – ubezpieczyciel zmieścił się z wypłatą świadczenia w ustawowym terminie.

Wydłużenie terminu wypłaty odszkodowania – kiedy jest możliwe?

Jeżeli firma ubezpieczeniowa potrzebuje więcej czasu na ustalenie swojej odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania, może wydłużyć termin wypłaty środków. Jednak ta furtka przewidziana w przepisach nie może być nadużywana – ubezpieczyciel może analizować sprawę dłużej jedynie wówczas, gdy jest ona obiektywnie skomplikowana. To oznacza, że proste sprawy (np. likwidacja szkody parkingowej czy kolizji w oparciu o wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym) powinny być zamykane w ciągu wspomnianych 30 dni.

Wydłużenie terminu wypłaty odszkodowania oznacza dla ubezpieczyciela dodatkowe obowiązki – musi on:

 • w ciągu 30 dni poinformować klienta (poszkodowanego), że potrzebuje więcej czasu na ustalenie wysokości odszkodowania,
 • wypłacić bezsporną część odszkodowania,
 • zamknąć sprawę (wypłacić odszkodowanie) w ciągu 14 dni od chwili, w której wyjaśnił wszystkie okoliczności zdarzenia – maksymalnie w ciągu 90 dni.

Maksymalny termin na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela wynosi zatem 90 dni od dnia poinformowania przez poszkodowanego o szkodzie.

Powyższe terminy nie obowiązują ubezpieczyciela, gdy jego odpowiedzialność jest uzależniona od rozstrzygnięcia toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Wówczas dopiero wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia pozwoli poszkodowanemu żądać wypłaty odszkodowania.

Jakie informacje powinny znaleźć się w piśmie od ubezpieczyciela?

Sytuacje, gdy firmy ubezpieczeniowe korzystają z możliwości wydłużenia terminu wypłaty odszkodowania, nie należą do rzadkości. Wówczas poszkodowany ma prawo do informacji – powinien zostać pisemnie zawiadomiony, że procedura wypłaty świadczenia została przedłużona. Z prawidłowo sporządzonego pisma klient powinien dowiedzieć się:

 • jakie są przyczyny, dla których firma ubezpieczeniowa nie może wypłacić odszkodowania w podstawowym, czyli 30-dniowym terminie,
 • jaki jest przypuszczalny termin zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczenia zgłoszonego przez ubezpieczonego,
 • ile wynosi bezsporna część odszkodowania, którą wypłaci ubezpieczyciel.

Może też dojść do sytuacji, w której firma ubezpieczeniowa odmówi poszkodowanemu wypłaty odszkodowania lub przyzna je, ale w niższej kwocie. Poszkodowany powinien otrzymać stosowne wyjaśnienie oraz zostać pouczony o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

Czym jest bezsporna kwota odszkodowania?

W związku z wypłatą odszkodowania często pojawia się termin „bezsporna kwota odszkodowania”. Czym jest bezsporna kwota odszkodowania? To suma, która należy się poszkodowanemu niezależnie od dalszych ustaleń, których dokona firma ubezpieczeniowa. Z reguły jest to niewielka część odszkodowania należnego poszkodowanemu.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Bezsporna kwota odszkodowania:

 • to kwota, której przyjęcia poszkodowany nie może odmówić,
 • nie zamyka drogi do dochodzenia pozostałej części odszkodowania.

Rzecznik Finansowy radzi poszkodowanym potwierdzać otrzymanie bezspornej kwoty odszkodowania na piśmie (np. w korespondencji elektronicznej z ubezpieczycielem) z zaznaczeniem, że nie jest to pełna kwota odszkodowania.

Ile czasu na wypłatę odszkodowania ma Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Gdy sprawca nie miał w chwili zdarzenia ubezpieczenia, do sprawy zostaje zaangażowany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – firma ubezpieczeniowa przekazuje mu zgromadzoną dokumentację. UFG – podobnie jak ubezpieczyciele – musi respektować termin wypłaty odszkodowania.

Terminy wypłaty odszkodowania z OC przez UFG:

 • 30 dni od dnia otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej,
 • gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia m.in. wysokości odszkodowania było niemożliwe, to wypłata następuje 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności,
 • jeżeli UFG potrzebuje więcej czasu, to poszkodowany powinien otrzymać bezsporną część odszkodowania.

Jesteś poszkodowany, a sprawą zajmuje się UFG? Pamiętaj, że masz prawo wglądu do akt sprawy podobnie jak wówczas, gdy szkodę likwiduje ubezpieczyciel.

Jaki jest czas na wypłatę odszkodowania z OC?

Odszkodowanie wypłaca ubezpieczycielOdszkodowanie wypłaca Fundusz
Standardowy termin wypłaty odszkodowania30 dni od otrzymania zgłoszenia o szkodzie30 dni od otrzymania akt od ubezpieczyciela
Przedłużony termin wypłaty odszkodowaniaW ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności, nie później jednak niż 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzieW ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności
Wypłata bezspornej części odszkodowaniaTak, w ciągu 30 dniTak, w ciągu 30 dni

Oblicz składkę OC/AC

Czy program Bezpośredniej Likwidacji Szkód pozwala szybciej uzyskać odszkodowanie?

Program Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) skraca proces likwidacji szkody – poszkodowany może otrzymać odszkodowanie szybciej niż w ramach standardowej procedury. Dzieje się tak z kilku powodów:

 • program BLS jest przeznaczony wyłącznie do likwidacji drobnych szkód (np. parkingowych) – o wartości do 30 000 zł,
 • poszkodowany zgłasza się do swojego ubezpieczyciela, któremu powinno zależeć na utrzymaniu klienta i w związku z tym może liczyć na sprawną obsługę,
 • odszkodowanie jest wypłacane przez ubezpieczyciela poszkodowanego, który następnie rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy.

Mimo że program BLS umożliwia szybkie otrzymanie odszkodowania, to nie można zapomnieć, że nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe obecne na rynku biorą w nim udział. Tymczasem podstawowym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z BLS jest to, aby w programie uczestniczyły firmy ubezpieczeniowe zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego.

Ile wynoszą odsetki za nieuzasadnione wydłużenie wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci odszkodowania w terminie? Przekroczony termin wypłaty odszkodowania z OC oznacza, że masz prawo do świadczenia powiększonego o odsetki ustawowe. Aby je wyegzekwować, napisz pismo do ubezpieczyciela. Wskaż w nim, że termin wypłaty świadczenia minął oraz zażądaj naliczenia i wypłaty odsetek. Co ważne, odsetki można naliczać już od pierwszego dnia opóźnienia (co również warto zaznaczyć w przygotowanym piśmie).

Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno niezwłocznie zareagować na otrzymane wezwanie, czyli wypłacić odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli tego nie zrobi i pozostawi pismo bez odpowiedzi, ubezpieczony może skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, który może pośredniczyć w rozmowach z ubezpieczycielem.

Od 8 września 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 12,25 proc. rocznie. Pamiętaj, że wysokość odsetek jest zmienna – możesz wyliczyć ich wartość, korzystając z kalkulatorów online zamieszczonych m.in. w serwisach finansowych.

Czy termin wypłaty odszkodowania z AC jest identyczny z polisą OC?

Wypłata odszkodowania z autocasco odbywa się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Z kodeksu cywilnego wynika, że firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia termin ten może zostać skrócony. Niektórzy ubezpieczyciele pilnują wysokich standardów likwidacji szkód, uznając, że zapewni im to klientów.

Oblicz składkę OC/AC

Podsumowanie

 • Standardowy, wynikający z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych termin wypłaty odszkodowania z OC wynosi 30 dni.
 • Gdy sprawa jest obiektywnie skomplikowana, ubezpieczyciel może przedłużyć termin wypłaty odszkodowania z OC do maksymalnie 90 dni.
 • Jeżeli sprawca nie jest znany, wypłatą odszkodowania zajmuje się UFG, a standardowy termin wypłaty wynosi 30 dni od otrzymania akt od ubezpieczyciela.
 • Szybką wypłatę odszkodowania zapewnia program Bezpośredniej Likwidacji Szkód, przy czym uczestniczyć muszą w nim zarówno ubezpieczyciel sprawcy, jak i poszkodowanego.
 • Jeżeli poszkodowany nie otrzymał odszkodowania z OC w ustawowym terminie, ma prawo do odsetek za opóźnienie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaka jest podstawa prawna terminu wypłaty odszkodowania z OC i AC?

  Termin wypłaty odszkodowania z OC jest uregulowany przez art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku odszkodowania z AC ubezpieczyciela wiążą przepisy kodeksu cywilnego i Ogólne Warunki Ubezpieczenia – załącznik do umowy ubezpieczeniowej.

 2. Jak ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?

  Z reguły zarówno dla ubezpieczyciela, jak i poszkodowanego najwygodniejszy jest przelew na rachunek bankowy. Nie jest to jednak jedyna możliwość – ubezpieczyciel może też wysłać pieniądze przekazem pocztowym.

 3. Czy podpisanie ugody oznacza, że wypłacona zostanie tylko bezsporna część odszkodowania?

  Ugoda oznacza, że każda ze stron – zarówno ubezpieczyciel, jak i poszkodowany – czynią ustępstwa. Podpisanie ugody może oznaczać, że poszkodowany otrzyma wyłącznie bezsporną część odszkodowania. Aby uniknąć zrzeczenia się części odszkodowania, wystarczy dokładnie przeczytać każdy przedstawiony przez ubezpieczyciela dokument.

 4. Jakie konsekwencje czekają na ubezpieczycieli, którzy nie wypłacają odszkodowań w terminie?

  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych różnicuje kary w zależności od tego, czy jest to krajowy, czy też zagraniczny ubezpieczyciel. W drugim przypadku kara finansowa może zostać nałożona na członka zarządu firmy ubezpieczeniowej lub na firmę ubezpieczeniową.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments