Taryfikator mandatów w 2024 roku

Mandat podczas kontroli drogowej

Przekroczenie prędkości, wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszym – lista wykroczeń, których na co dzień dopuszczają się kierowcy, jest długa. W 2024 r. warto wykazać się ostrożnością, a to ze względu na taryfikator mandatów przewidujący kary nawet do 5000 zł.

Mimo że każdego roku wypadków drogowych jest coraz mniej, to wciąż jest ich za dużo. Aby zmobilizować kierowców do przestrzegania przepisów, w tym zwłaszcza do nieprzekraczania dopuszczalnych prędkości, zaostrzono kary. Chociaż dopiero za pewien czas będzie można stwierdzić, czy przyniosły one oczekiwane rezultaty, już dziś kierowcy powinni wiedzieć, ile może ich kosztować nieuwaga lub lekceważenie przepisów z premedytacją.

Co to jest taryfikator mandatów?

Przez taryfikator mandatów rozumie się wykaz wysokości mandatów za wykroczenia popełniane przez kierowców. Taryfikator mandatów to także potoczne określenie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Znowelizowany taryfikator mandatów obowiązuje od 17 września 2022 r. i z początkiem 2024 r. nie było w nim zmian. Mandaty w wyższej wysokości w 2024 r. nie powinny być zatem zaskoczeniem dla kierowców.

Taryfikator mandatów 2024 – stawki kar

Rodzaj wykroczeniaStawka mandatu (przy dwóch kwotach wyższa z nich to mandat w warunkach recydywy)
I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza50 zł
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi50 zł
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim50 zł
50 art. 11 ust. 3 4 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów50 zł
Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku100 zł
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko50 zł
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:
1) na przejściach dla pieszych150 zł
2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych200 zł
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi200 zł
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:
1) na obszarze zabudowanym50 zł
2) na obszarze niezabudowanym100 zł
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko50 zł
Przebieganie przez jezdnię50 zł
Chodzenie po torowisku50 zł
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie2,000 zł
Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza2,000 zł
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni50 zł
Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych300 zł
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych50 zł
Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku:
1) korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów100 zł
2) przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów50 zł
3) na chodniku lub drodze dla pieszych:200 zł
a)      poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
b)     ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
c)      nieutrudnienia ruchu pieszemu
4) korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych50 zł
5) przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do tego wyznaczonym50 zł
6) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu200 zł
Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu:
1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu200 zł
2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku50 zł
3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku100 zł
4) czepiania się pojazdów50 zł
5) poruszania się tyłem50 zł
Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch50 zł
II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu
A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście1500/3000 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża1500/3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni1500/3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu1500/3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem1500/3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania1500/3000 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej1500/3000 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej1500/3000 zł
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem1500/3000 zł
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu1500/3000 zł
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych1500/3000 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku300 zł
B. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny
Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście50-500 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża50-300 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni50-300 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu50-200 zł
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem50-500 zł
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu50-500 zł
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych50-100 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku50 zł
III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu500-2500 zł
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu150 zł
Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:300 zł
1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;
2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci
Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka300 zł
Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci300 zł
Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu300 zł
Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane300 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100 zł
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa100 zł
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem100 zł
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym100 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem500 zł
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem500 zł
Wjeżdżanie na pas między jezdniami100 zł
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego150 zł
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze150 zł
B. Prędkość i hamowanie
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
do 10 km/h50 zł
o 11–15 km/h100 zł
o 16–20 km/h200 zł
o 21–25 km/h300 zł
o 26–30 km/h400 zł
o 31–40 km/h800/1600 zł
o 41–50 km/h1000/2000 zł
o 51–60 km/h1500/3000 zł
o 61–70 km/h2000/4000 zł
o 71 km/h i więcej2500/5000 zł
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi200 zł
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m
C. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić200-400 zł
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych200 zł
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru200 zł
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem150 zł
D. Wymijanie, omijanie i cofanie
Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony100 zł
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200 zł
E. Wyprzedzanie
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu300 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym350 zł
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:
1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia1000/2000 zł
2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi1000/2000 zł
3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany1000/2000 zł
4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym1000/2000 zł
5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany1000/2000 zł
6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim1000/2000 zł
7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany1000/2000 zł
8) określonego znakiem drogowym1000/2000 zł
Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony1000/2000 zł
F. Przecinanie się kierunków ruchu
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone2000/4000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały2000/4000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy2000/4000 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez art. 28 ust. 6 w zw. Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 24847 kierującego pojazdem:
1) kierującego pojazdem mechanicznym500 zł
2) kierującego innym pojazdem niż mechaniczny100 zł
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu250 zł
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe300 zł
G. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza200 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni100 zł
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych100 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym100 zł
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza100 zł
H. Holowanie
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe250 zł
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250 zł
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego250 zł
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania100 zł
2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym150 zł
3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego150 zł
4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym100 zł
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania50 zł
I. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić100 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych100 zł
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku100 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu50 zł
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru200 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów100 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych200 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku:
1) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego300 zł
2) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu300 zł
3) nieutrudnienia ruchu pieszemu300 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek50 zł
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi100 zł
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować50 zł
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni50 zł
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt50 zł
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią50 zł
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku50 zł
J. Autostrady i drogi ekspresowe
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu300-500 zł
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych2,000 zł
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej300 zł
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone250 zł
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu300 zł
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu300 zł
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej300 zł
K. Zatrzymanie i postój
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu100-300 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej100 zł
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym150-300 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku100 zł
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego100 zł
Zatrzymywanie pojazdu:
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania300 zł
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi100-300 zł
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie200 zł
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię100 zł
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni100 zł
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania100 zł
7) przy lewej krawędzi jezdni100 zł
8) na pasie między jezdniami100 zł
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości100 zł
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu100 zł
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru100 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd100 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu100 zł
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską100 zł
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone100 zł
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m200-300 zł
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku150 zł
L. Używanie świateł zewnętrznych
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu300 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu100 zł
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej100 zł
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby200 zł
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300 zł
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami200 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 zł
Używanie „szperacza” podczas jazdy100 zł
M. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym300 zł
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych200 zł
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego100 zł
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego300 zł
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji100 zł
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim200 zł
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych300 zł
Zakrywanie tablic rejestracyjnych500 zł
Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne100 zł
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic500 zł
Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone500 zł
Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej300 zł
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany100 zł
Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności100 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu50 zł
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasemDo 300 zł
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na drodze100 zł
Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku300 zł
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi100 zł
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem100 zł
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne200 zł
Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym:
1) nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież200 zł
2) niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży200 zł
3) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone50 zł
Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat200 zł
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:
1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci200 zł
2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny", jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób50 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby200 zł
Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych200 zł
N. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne200 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony100 zł
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 300 zł
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy200 zł
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150 zł
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego100-300 zł
O. Przewożenie osób
Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3000 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3000 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy100 zł
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach100 zł
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy50 zł
IV. Kierujący
Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia200 zł
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250 zł
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu2,500 zł
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka1,000 zł
V. Inne wykroczenia
Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego400 zł
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi300 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień300 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:
1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia50-200 zł
2) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu50 zł
Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie:
1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwonie niższa niż 4000 zł
2) w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowymnie niższa niż 2000 zł
3) w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkościdwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800 zł
4) w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenianie niższa niż 500 zł
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej50-200 zł
Samowolne umieszczanie na drodze znaków drogowych lub jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli100 zł
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym50 zł
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości200 zł
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami200 zł
Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach200-500 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową400 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli"650 zł
2) B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"500 zł
3) B-35 "zakaz postoju", B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni... "500 zł
4) B-39 "strefa ograniczonego postoju"500 zł
5) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-291,200 zł
6) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b1,200 zł
VI. Znaki i sygnały drogowe
Niestosowanie się do znaków:
1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą"250 zł
2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..."250 zł
3) C-12 "ruch okrężny"250 zł
4) B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad m"150 zł
5) B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad.............. t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż................... t"500 zł
6) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."100 zł
7) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"100 zł
8) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"100 zł
9) B-32 "stój – kontrola celna" lub jego odpowiedników200 zł
10) B-35 "zakaz postoju"100 zł
11) B-36 "zakaz zatrzymywania się"100 zł
12) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."100 zł
13) B-39 "strefa ograniczonego postoju"100 zł
14) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..."250 zł
15) C-13 "droga dla rowerów"100 zł
16) C-14 "prędkość minimalna"100 zł
17) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi"400 zł
18) BT-1 "ograniczenie prędkości"100 zł
19) BT-3 "blokada zwrotnicy"200 zł
20) P-2 "linia pojedyncza ciągła"100 zł
21) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"200 zł
22) P-4 "linia podwójna ciągła"200 zł
23) P-7b "linia krawędziowa ciągła"100 zł
24) P-17 "linia przystankowa"100 zł
25) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"200 zł
26) P-21 "powierzchnia wyłączona"100 zł
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"300 zł
Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym100 zł
Niestosowanie się do znaku:
1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"100 zł
2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego"100 zł
3) D-18 "parking", D-18a "parking – miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony"100 zł
4) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29800 zł
5) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b800 zł
6) D-19 "postój taksówek"100 zł
7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"250 zł
8) BT-4 "stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie"200 zł
9) P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy"100 zł
10) P-20 "koperta"100 zł
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony200 zł
2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza200 zł
3) kierującego pojazdem,500 zł
VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:
1) kierującego pojazdem mechanicznymkwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000 zł
2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznymkwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 500 zł
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:
1) kierującego pojazdem mechanicznym1500/3000 zł
2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznymkwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000 zł, jednak nie niższa niż 1500 zł
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka2,500 zł
Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznymnie niższa niż 500 zł

Źródło: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Recydywa w mandatach – co to takiego?

W nowym taryfikatorze mandatów pojawiły się nie tylko wyższe kary za wybrane wykroczenia, ale również nowe pojęcie – system podwójnych kar (recydywa). Czym jest recydywa w mandatach i kogo dotyczy? Zgodnie z kodeksem karnym mandat w podwójnej wysokości za wykroczenie otrzyma kierowca, który w ciągu ostatnich 2 lat popełnił to samo wykroczenie.

System podwójnych kar ma zastosowanie w przypadku:

 • przekroczenia prędkości powyżej 31 km/h,
 • najpoważniejszych wykroczeń.

Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości w 2024 roku?

Do najczęściej popełnianych przez kierowców wykroczeń zaliczyć można przekroczenie dozwolonej prędkości. Na najbardziej surowe konsekwencje finansowe narażają się kierowcy, którzy przekroczą prędkość po raz drugi w ciągu kolejnych 24 miesięcy. Wówczas zapłacą oni mandat w podwójnej wysokości.

Taryfikator mandatów w 2024 r. za przekroczenie prędkości

Przekroczenie prędkościWysokość mandatuLiczba punktów karnych
Do 10 km/h50 zł1 punkt karny
Od 11 do 15 km/h100 zł2 punkty karne
Od 16 do 20 km/h200 zł3 punkty karne
Od 21 do 25 km/h300 zł5 punktów karnych
Od 26 do 30 km/h400 zł7 punktów karnych
Od 31 do 40 km/h800 lub 1600 zł (recydywa)9 punktów karnych
Od 41 do 50 km/h1000 lub 2000 zł (recydywa)11 punktów karnych
Od 51 do 60 km/h1500 lub 3000 zł (recydywa)13 punktów karnych
Od 61 do 70 km/h2000 lub 4000 zł (recydywa)14 punktów karnych
Powyżej 71 km/h2500 lub 5000 zł (recydywa)15 punktów karnych

Jakie mandaty w 2024 roku za często popełniane wykroczenia?

Taryfikator mandatów 2024 zawiera ponad 300 pozycji. Niektóre wykroczenia są jednak popełniane przez kierowców częściej niż inne. I właśnie dlatego warto znać aktualną wysokość mandatów za te wykroczenia.

Mandaty za najczęstsze wykroczenia drogowe:

 • parkowanie poza miejscami wyznaczonymi – od 100 do 300 zł,
 • parkowanie przy pasach (przejściu dla pieszych) – od 100 do 300 zł,
 • parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 1200 zł,
 • uruchomiony silnik podczas postoju w obszarze zabudowanym – 100 zł,
 • przewożenie dziecka poza fotelikiem dziecięcym – 300 zł,
 • brak pasów u pasażera – 100 zł zarówno kierowca, jak i pasażer,
 • brak pasów u kierowcy – 100 zł,
 • przejechanie na czerwonym świetle – 500 zł,
 • parkowanie na zakazie (naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone) – 100 zł,
 • ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna dla określonego rodzaju pojazdu ciągnącego – od 100 do 300 zł,
 • przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc wskazanych w dowodzie rejestracyjnym (mandat za za dużą liczbę osób w samochodzie) – 300 zł za każdą osobę, nie więcej niż 3000 zł,
 • kierowanie w stanie nietrzeźwości – 2500 zł.

Minimalna wysokość mandatu karnego w 2024 r. – wybrane wykroczenia drogowe

Rodzaj wykroczeniaMinimalna wysokość mandatu
tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu500 zł
korzystanie podczas jazdy z telefonu, które wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem500 zł
niestosowanie się do zakazu wyprzedzania1000 zł
niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej1500 zł
wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych1500 zł
omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu1500 zł
naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych1500 zł
prowadzenie pojazdu bez uprawnień1500 zł
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu1500 zł
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h1500 zł
objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym2000 zł
wjeżdżanie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone2000 zł
wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych2000 zł
wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy2000 zł
spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby2500 zł
niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwonie mniej niż 4000 zł

Za jakie wykroczenie można otrzymać mandat w podwójnej wysokości?

Nie tylko przekroczenie prędkości jest zagrożone podwójnym mandatem – podwójną grzywnę można zapłacić również za popełnienie innych wykroczeń. Należą do nich wykroczenia uznane za bardzo niebezpieczne.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Mandat w podwójnej wysokości w 2024 r. można otrzymać za:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł lub 3000 zł (recydywa),
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim – 1500 zł lub 3000 zł (recydywa),
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł lub 3000 zł (recydywa),
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 1500 zł lub 3000 zł (recydywa),
 • niezachowanie ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub ruchu, w rezultacie czego są poszkodowani – 1500 zł lub 3000 zł (recydywa),
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu – 1000 zł lub 2000 zł (recydywa),
 • wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony – 1000 zł lub 2000 zł (recydywa),
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach opuszczonych, gdy ich opuszczanie zostało rozpoczęte lub ich podnoszenie nie zostało zakończone – 2000 zł lub 4000 zł (recydywa),
 • wjeżdżanie na torowisko za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych – 2000 zł lub 4000 zł (recydywa),
 • wjeżdżanie na torowisko, gdy po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2000 zł lub 4000 zł (recydywa).

Konfiskata samochodu – od kiedy i na jakich zasadach?

Z dniem 14 marca 2024 r. zacznie obowiązywać konfiskata samochodu. Przepadek pojazdu mechanicznego będzie możliwy, gdy kierowca:

 • prowadził pojazd po spożyciu alkoholu i miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi,
 • spowodował wypadek i miał nie mniej niż 1 promil alkoholu we krwi.

Jeżeli zawartość alkoholu we krwi kierowcy wyniesie od 0,5 do 1 promila, decyzja o ewentualnym przepadku pojazdu zależeć będzie od oceny sądu.

Co w sytuacji, gdy samochód ulegnie uszkodzeniu lub będzie własnością osoby trzeciej? Wówczas sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu – należy ją rozumieć jako kwotę wskazaną w polisie lub średnią wartość rynkową pojazdu ustaloną na podstawie dostępnych katalogów. Oznacza to, że do spraw o przepadek samochodu nie będzie trzeba angażować biegłych.

Zasady konfiskaty samochodów nie będą dotyczyły kierowców zawodowych. Nie oznacza to jednak, że nietrzeźwy kierowca zawodowy uniknie odpowiedzialności – kodeks karny przewiduje, że będzie on musiał zapłacić nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jakie są zasady kasowania punktów karnych w 2024 roku?

Kierowcy muszą też pamiętać o nowym taryfikatorze punktów karnych. Teraz za najpoważniejsze wykroczenia kierowca otrzyma nie 10 punktów jak dotychczas, ale 15. Taka liczba punktów została przewidziana m.in. za następujące wykroczenia:

 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,
 • przekroczenie prędkości o 71 km/h,
 • kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

Jednocześnie, dwa razy w ciągu ostatnich dwóch lat zmianie uległy zasady usuwania punktów karnych z historii kierowcy. Od 17 września 2022 r. informacje o punktach zgromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców były usuwane z upływem 2 lat, a nie po roku, jak było wcześniej. Wspomniany okres 2 lat liczył się od daty zapłacenia mandatu.

Od 17 września 2023 r. punkty karne ponownie są kasowane po roku. Termin ten jest liczony od:

 • daty uiszczenia grzywny/mandatu lub
 • daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu (gdy punkty karne zostały dopisane do konta kierowcy na mocy rozstrzygnięcia sądowego).

W jakim terminie należy zapłacić mandat?

Termin zapłaty mandatu zależy od tego, czy mowa o mandacie zaocznym, czy też mandacie kredytowanym. Na zapłatę tego pierwszego kierowca ma 14 dni – mandat zaoczny może przyjść do kierowcy pocztą, np. w rezultacie przekroczenia przez niego prędkości na trasie z odcinkowym pomiarem prędkości. Na zapłatę mandatu kredytowanego jest mniej czasu, bo 7 dni.

Patrole policyjne są wyposażone w terminal płatniczy. Nie ma zatem przeszkód, aby zapłacić mandat od razu po jego wystawieniu.

Po upływie terminu przewidzianego na opłacenie mandatu sprawa zostanie przekazana do urzędu skarbowego, który będzie prowadził postępowanie – fiskus może m.in. zająć rachunek bankowy należący do ukaranego mandatem kierowcy.

Ile wynoszą kary za brak OC w 2024 roku?

Wyższe mandaty, zwiększenie liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia i planowana konfiskata samochodu za prowadzenie pojazdu po alkoholu – to nie wszystkie zmiany, o jakich muszą pamiętać kierowcy. Z początkiem 2024 r. zmieniła się też wysokość kar za brak OC. Powodem jest wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, na podstawie którego wyliczana jest kara za brak OC. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrasta dwa razy. Stąd też opłaty za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego dla właścicieli samochodów osobowych ulegają zmianie w styczniu i w lipcu br. 

Pojazd osobowyPojazd ciężarowyPozostałe pojazdy
Kary za brak OC w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
Do 3 dni1700 zł2550 zł280 zł
Od 4 do 14 dni4240 zł6360 zł710 zł
Powyżej 14 dni8480 zł12730 zł1410 zł
Kary za brak OC w okresie od 1 lipca do 31 grudnia
Do 3 dni1720 zł2580 zł290 zł
Od 4 do 14 dni4300 zł6450 zł720 zł
Powyżej 14 dni8600 zł12900 zł1430 zł

Kary za brak OC grożą nie tylko właścicielom samochodów osobowych – dotyczą one właścicieli wszystkich pojazdów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia. Różnica sprowadza się wyłącznie do kwot, jakie należy zapłacić za okres, gdy pojazd pozostawał nieubezpieczony.

Podsumowanie

 • Od 17 września 2022 r. obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Nowością jest system podwójnych kar (recydywa w mandatach).
 • Podwójny mandat można otrzymać m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 31 km/h i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
 • Od 14 marca 2024 r. wejdą w życie przepisy dotyczące konfiskaty samochodu – przepadku auta muszą spodziewać się kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu.
 • Zmieniły się też zasady usuwania punktów karnych z historii kierowcy. Aktualnie są one usuwane z upływem 1 roku od daty zapłacenia mandatu, ale uwaga! od 17 września 2022 r. do 16 września 2023 r. kasowanie punktów karnych było możliwe dopiero po dwóch latach.
 • W 2024 r. wzrosły kary za brak OC. Do 30 czerwca 2024 r. właściciel auta osobowego może otrzymać wezwanie do zapłaty na kwotę niemal 8500 zł. Po tym terminie maksymalna kara wzrośnie do 8600 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można otrzymać mandat za nagranie z kamery samochodowej?

  W Polsce coraz więcej kierowców korzysta z kamery samochodowej w czasie jazdy. Nagranie z niej może być dowodem popełnienia wykroczenia przez innego kierowcę, ale nie tylko – także nagrywający musi spodziewać się mandatu, jeżeli popełni wykroczenie. Dodatkowo osoba przekazująca nagranie może zostać wezwana na komendę w charakterze świadka.

 2. Ile wynosi mandat za brak badania technicznego?

  W 2024 r. mandat za brak obowiązkowego badania technicznego wynosi od 1500 do 5000 zł. W ostatnim czasie planowano także zmianę przepisów dotyczących wykonywania badań technicznych pojazdów po terminie – zgodnie z nimi, właściciele samochodów, którzy na stację kontroli przyjadą 30 dni po terminie, zapłacą dwukrotność standardowej ceny. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy wejdą one w życie.

 3. Jaki można otrzymać mandat za brak przy sobie prawa jazdy?

  Aktualnie kierowcy nie mają już obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy – wystarczy dowód osobisty. Zniesienie obowiązku okazywania podczas kontroli drogowej prawa jazdy jest równoznaczne ze zniesieniem mandatu za brak posiadania przy sobie tego dokumentu.

 4. Czy punkty karne otrzymuje się za każde wykroczenie?

  Punkty karne są przewidziane tylko za niektóre wykroczenia, np. za przekroczenie prędkości, niedostosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, naruszenie przepisów obowiązujących m.in. na skrzyżowaniach i nieprawidłowe manewry wyprzedzania.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments