Zalany samochód a autocasco – kiedy możesz liczyć na odszkodowanie?

Samochód podczas powodzi

Ubezpieczenie AC chroni samochód przed różnymi rodzajami szkód, także tymi będącymi wynikiem zalania. Jak otrzymać odszkodowanie z posiadanej polisy? Jak postępować, jeżeli odszkodowanie z AC za zalane auto jest zbyt niskie?

Ulewny deszcz czy awaria instalacji przeciwpożarowej w garażu podziemnym mogą spowodować poważne uszkodzenia pojazdu. Na taką okoliczność można się przygotować, odpowiednio wcześniej kupując AC.

Jak firmy ubezpieczeniowe rozumieją termin „zalanie samochodu”?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każda firma ubezpieczeniowa podaje definicję używanych pojęć. Do zalania według ubezpieczycieli nie zawsze dochodzi jedynie w wyniku opadów atmosferycznych. Przykładowo mtu24.pl wskazuje w OWU, że przez zalanie rozumie działanie cieczy, które prowadzi do powstania szkody wskutek:

 • opadów atmosferycznych – deszczu lub gradu,
 • wydostania się wody, pary lub płynów – jako wyniku uszkodzenia sieci wodociągowej kanalizacyjnej lub grzewczej,
 • cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
 • nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,
 • działania osób trzecich,
 • samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych,
 • zapadania się ziemi.

Z kolei firma Allianz w OWU AC w ogóle nie posługuje się zwrotem „zalanie samochodu”. Zgodnie z tym dokumentem Allianz ochroną ubezpieczeniową obejmuje szkody, które powstały wskutek działania m.in.: huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny lub innych sił przyrody.

Te (jak mogłoby się na pozór wydawać drobne) różnice w warunkach ubezpieczenia mogą spowodować, że po zalaniu pojazdu poszkodowany kierowca nie otrzyma odszkodowania.

Czy każde ubezpieczenie AC zapewnia ochronę przed zalaniem auta?

Nie. Dla ubezpieczenia AC charakterystyczne jest to, że – w przeciwieństwie do OC – firmy ubezpieczeniowe same ustalają zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli przyjrzeć się dostępnym aktualnie ofertom, to nietrudno zauważyć, że ubezpieczyciele proponują polisy AC w formule:

 • all risk (wszystkie ryzyka) – to najszerszy z możliwych zakresów ochrony ubezpieczeniowej; z polisy AC ubezpieczyciel pokrywa koszty likwidacji szkód, które nie zostały wyłączone w umowie,
 • żywioły – ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie po uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu w wyniku działania żywiołów, np. pożaru, huraganu, powodzi, lawiny czy opadów gradu,
 • mini – w ramach ubezpieczenia AC mini właściciel auta otrzyma odszkodowanie po szkodzie całkowitej, kradzieży auta, a często także w razie szkód spowodowanych przez żywioły.

Nie każde ubezpieczenie w formule all risk musi gwarantować ochronę przed zalaniem samochodu – taka szkoda może znaleźć się na liście wyłączeń w OWU. Również ubezpieczenie AC w wersji mini nie musi chronić przed szkodami spowodowanymi przez opady deszczu, grad czy powódź.

Mimo że duże zróżnicowanie ubezpieczeń AC pod względem zakresu ochrony pozwala każdemu kierowcy kupić polisę dostosowaną do jego potrzeb, podstawową kwestią jest dokładne porównanie ofert ubezpieczycieli. Dzięki temu możliwy będzie wybór takiego ubezpieczenia, które będzie chronić pojazd przed skutkami działania czynników atmosferycznych.

Korzystając z zamieszczonej na naszej stronie internetowej porównywarki OC AC, można wygodnie porównać propozycje ubezpieczycieli i znaleźć korzystny pakiet ubezpieczeń z ochroną ubezpieczeniową na wypadek zalania samochodu. Dodatkowo przy każdej ofercie znajduje się aktualne OWU AC. Wystarczy zatem zapoznać się z wybranymi ofertami i zdecydować się na najkorzystniejszą z nich.

Odszkodowanie z AC za zalany samochód – naprawa czy szkoda całkowita?

Rozmiary szkód poczynionych przez wodę mają znaczenie z tego względu, że zależy od nich, czy ubezpieczyciel zdecyduje się pokryć koszty naprawy uszkodzonych elementów i osuszenia pojazdu, czy też orzeknie szkodę całkowitą. Z reguły szkodę całkowitą firmy ubezpieczeniowe stwierdzają wówczas, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70 proc. jego wartości rynkowej.

Współcześnie produkowane pojazdy są bogato wyposażone w elektronikę. Na skutek jej styczności z wodą naprawa pojazdu najczęściej przestaje być opłacalna. Wówczas właściciel pojazdu (jeśli posiada odpowiednie ubezpieczenie) otrzyma odszkodowanie pomniejszone o wartość wraku samochodu, którym może w dowolny sposób dysponować. Niestety, zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe zawyżają wartość wraku. Jak wówczas postępować?

Wrak zawsze pozostaje własnością właściciela pojazdu. Jeżeli jego wartość została zawyżona, warto zacząć od skierowania pisma do ubezpieczyciela o pomoc w jego zbyciu. W przypadku odmowy można:

 • złożyć reklamację – firma ubezpieczeniowa ma obowiązek się do niej ustosunkować; czasem reklamacja wystarcza, aby ubezpieczyciel zmienił stanowisko,
 • skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego – może on wnikliwie przyjrzeć się sprawie, a jego stanowisko może przekonać ubezpieczyciela do zmiany wysokości przyznanego odszkodowania,
 • udać się do sądu – jeżeli ubezpieczyciel będzie obstawał przy tym, że prawidłowo obliczył wysokość ubezpieczenia, można skorzystać również z tego środka. Powyższa droga odwołania się od wysokości odszkodowania dotyczy również tych właścicieli pojazdów, którzy wybrali kosztorysową metodę likwidacji szkody i otrzymali kwotę nieadekwatną do kosztu naprawy auta.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Jak i w jakim terminie zgłosić ubezpieczycielowi zalanie samochodu?

Po raz kolejny niezbędne jest zapoznanie się z OWU – w tym dokumencie znajdują się informacje o tym, jak i w jakim terminie poszkodowany właściciel pojazdu powinien zgłosić szkodę. Przykładowo firma:

 • Concordia wymaga poinformowania o szkodzie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej powstania lub uzyskania o niej wiadomości,
 • Generali wymaga przekazania informacji o szkodzie nie później niż w terminie 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości,
 • You Can Drive wymaga przekazania informacji o zdarzeniu niezwłocznie po jego zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości.

Jeżeli poszkodowany zgłosi szkodę w terminie późniejszym, musi spodziewać się konsekwencji. Najczęściej ubezpieczyciele zmniejszają wysokość odszkodowania.

Przykład: Samochód pana Damiana został zalany w wyniku intensywnych opadów deszczu. Mężczyzna poinformował ubezpieczyciela o szkodzie po 5 dniach od zdarzenia, podczas gdy zgodnie z OWU miał na to 3 dni. W związku z tym ubezpieczyciel zmniejszył wysokość odszkodowania – ocenił, że zwłoka przyczyniła się do zwiększenia szkody.

Firmy ubezpieczeniowe przyjmują zgłoszenia o szkodach na kilka sposobów. Z reguły poszkodowany właściciel może wysłać informację poprzez:

 • indywidualne konto klienta na portalu ubezpieczyciela,
 • formularz zamieszczony na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej,
 • pisemnie – wysyłając pismo na adres ubezpieczyciela.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe przyjmują zgłoszenia również telefonicznie oraz ustnie lub pisemnie poprzez swoich przedstawicieli.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z AC za zalane auto?

Należy pamiętać, że kierowca zalanego pojazdu, który posiada ubezpieczenie AC na tę okoliczność, nie zawsze może liczyć na wypłatę odszkodowania. Istotne w tej sytuacji jest to, jak zachowa się on po stwierdzeniu szkody i czy pojazd był używany zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Odmowa wypłaty odszkodowania za zalany samochód a uszkodzenie silnika wskutek zassania wody po próbie jego uruchomienia

Większość ubezpieczycieli wskazuje, że nie wypłaci środków, jeżeli dojdzie do uszkodzenia silnika wskutek zassania wody podczas próby uruchomienia silnika.

Przykładowo firma ubezpieczeniowa Allianz w sekcji wyłączeń OWU zamieściła zapis o następującej treści: „Odpowiedzialność nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jazdy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie”. Oznacza to, że kierowca nie powinien podejmować prób samodzielnego uruchomienia pojazdu. W przeciwnym razie może nie otrzymać odszkodowania.

Przykład: Samochód należący do pani Darii został zalany w wyniku powodzi. Mimo to kobieta próbowała uruchomić silnik. Powołując się na zapisy w OWU i przeprowadzoną ekspertyzę, ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

2. Odmowa wypłaty odszkodowania za zalany samochód a użytkowanie pojazdu niezgodne z jego przeznaczeniem

Dla wypłaty środków znaczenie ma także to, czy pojazd był używany zgodnie z przeznaczeniem. Przykładowo w OWU Smart Casco oferowanego przez Link4 można przeczytać, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli pojazd będzie wykorzystywany do nauki jazdy, jazd próbnych lub pokazowych, odpłatnego wynajmu, przewozu osób lub ładunków.

Czy za zalanie samochodu można otrzymać odszkodowanie z OC?

Nie każdy kierowca decyduje się na kupno ubezpieczenia AC – z dodatkowej ochrony z reguły rezygnują właściciele starszych pojazdów. Pojawia się zatem pytanie, czy zalanie samochodu może być podstawą do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, czyli np. zarządcy drogi czy firmy wykonującej kanalizację. Owszem, ale tylko w niektórych sytuacjach – np. gdy do zalania pojazdu doszło:

 • wskutek wadliwie wykonanej kanalizacji,
 • w wyniku zaniedbań osób trzecich.

Mimo że odszkodowanie z OC sprawcy za zalanie pojazdu jest możliwe, to trzeba pamiętać, że każda sytuacja wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Właściciel pojazdu nie powinien zatem z góry zakładać, że na pewno otrzyma rekompensatę.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments